Stanovisko k návrhu na zdokonalení investičního prostředí v ČR

Publikováno: 23. 9. 2005


Stanovisko k návrhu na zdokonalení investičního prostředí v ČR

Na základě projednání tohoto materiálu s členy Svazu sdělujeme k jeho obsahu toto stanovisko:

1. V části III. Uvedeného materiálu je uvedeno: „znakem vyspělých ekonomik je vzrůstající podíl zaměstnanosti ve službách. Má-li se České republika v budoucnu i v tomto parametru přiblížit vyspělým ekonomikám, je nezbytné zaměřit instrumenty hospodářské politiky více na rozvoj terciálního sektoru“. S tímto konstatováním se plně ztotožňuje i Svaz obchodu a cestovního ruchu jako zastřešující zaměstnavatelský svaz v odvětví obchodu, cestovního ruchu a v souvisejících službách. Obchod i cestovní ruch bezesporu služby jsou a jde o terciální sektor;

2. Přes toto konstatování uvedený materiál neobsahuje žádné ustanovení, že by podnikatelé podnikající v terciálním sektoru - ve službách - měli stejný přístup k připravovaným podmínkám a pobídkám v rámci zdokonalení investičního prostředí v ČR. Materiál se především věnuje zpracovatelskému průmyslu, avšak bez zajištění odbytu jeho výrobků, se i

investiční pobídky budou míjet svým účinkem. Požadujeme proto, aby podnikatelské subjekty podnikající v odvětví obchodu, cestovním ruchu a souvisejících službách měly stejný přístup k připravovaným investičním pobídkám jako ostatní odvětví;

3. Rovněž považujeme za nutné, aby mezi společnosti, které realizují nové investice nebo investice do rozšíření výroby měli přístup i společnosti z odvětví obchodu a služeb, neboť i služby investiční podporu nezbytně potřebují, má-li i nadále obchod a služby sehrávat významnou roli v hospodářství ČR;

4. Do „podpory strategických služeb a technologických center“ zahrnout i podporu po vznik takových center, které budou podporovat především kooperační postupy při sdružování malých a středních podnikatelů a to především v obchodu a ve službách.I v této části se předkladatel odvolává na to, že v ekonomikách vyspělého světa hrají služby dominantní roli, avšak dotčená část tohoto materiálu tomu neodpovídá;

5. Otevřít Operační program průmyslu a podnikání, jeho některé programy i pro obchod a související služby, tj. OKEČ 50, 51, 52 a 55. Konkrétně jde o program „Reality“, „Klastry“, „Inovace“, případně i další.

Závěr:

Toto uvedené stanovisko považujeme za zásadní.Terciální sféra a to především obchod a služby i nadále budou mít nezastupitelnou roli jako významný zaměstnavatel, který dokáže udržovat a hlavně vytvářet rychle nová pracovní místa s minimální investiční náročností a

absorbovat část nezaměstnaných uvolňovaných z jiných odvětví. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli však musí mít i pomoc ze strany státu a proto považujeme naše uvedené stanovisko za oprávněné.

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV