SOLVIT = efektivní řešení problémů na vnitřním trhu Evropské unie

Publikováno: 21. 7. 2005


Občané a podnikatelé České republiky získali nová práva l. květnem 2004, tj. dnem vstupu České republiky do Evropské unie a připojením k jejímu vnitřnímu trhu . Tomu také odpovídá povinnost orgánů ostatních členských států zacházet s občany a podnikateli České republiky v souladu s těmito právy.

I na poměrně dobře fungujícím vnitřním trhu Evropské unie se může stát, že občan nebo podnikatel z jednoho členského státu se cítí být poškozen jednáním správního orgánu v jiném členském státě. Může se domnívat, že tento správní orgán v jeho případě nesprávně aplikoval pravidla vnitřního trhu Evropského společenství.

Občané nebo podnikatelé se samozřejmě mohou obrátit na soud nebo si zvolit jiný formální způsob nápravy, ale to často znamená časovou prodlevu a navíc mnohdy i hrazení nákladů na řízení. Evropská komise proto přišla s novou myšlenkou neformálního řešení sporů mezi občany, podnikateli a orgány členských států a vytvořila systém SOLVIT.

Základní filozofií SOLVITu je co nejrychleji, neformálně a bezplatně pomoci občanům a podnikatelům, aby se domohli svých práv. Dalšími výhodami jsou transparentnost postupů v systému SOLVIT a přitom zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje poskytnuté žadatelem.

Systém funguje prostřednictvím tzv. SOLVIT center napojených na speciální internetovou databázi, používanou SOLVIT centry ve všech členských zemích. V každé členské zemi Evropské unie a také na Islandu, v Norsku a v Lichtenštejnsku je jedno takové centrum. Tedy ve 28 státech Evropského společenství.

V České republice bylo usnesením vlády č. 458/2004 zřízeno SOLVIT centrum na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Jeho činnost byla zahájena l.květnem 2004 a je organizačně začleněno do odboru vnitřního trhu a služeb Evropské unie.

Adresy: Ministerstvo průmyslu a obchodu

odbor vnitřního trhu a služeb EU

Washingtonova 11

112 49 Praha 1

tel.: 420 224 061 111

Fax:420 224 915 064

E-mail: solvit@mpo.cz

www.mpo.cz

Informace o SOLVITu (v anglickém jazyce)

Prodrobnější informace o SOLVITu

Případy řešené prostřednictvím SOLVIT center

Jak postupovat

Potřebuje-li občan nebo podnikatel využít služeb SOLVITu, obrátí se na SOLVIT centrum ve státě, jehož je občanem nebo kde je jako podnikatel registrován. SOLVIT centrum jeho „stížnost“ analyzuje a pokud shledá, že SOLVIT může v této věci pomoci, osloví partnerské SOLVIT centrum ve státě, kde k problému se správním orgánem došlo.

To pak případ také prozkoumá a pokud jej přijme, snaží se společně s orgánem, proti kterému je stížnost namířena, najít ve lhůtě deset týdnů pro stěžovatele uspokojivé řešení. Občan nebo podnikatel však nemusí nabízené řešení akceptovat a může se rozhodnout třeba pro soudní řízení.

Problémy, které lze pomocí SOLVITu řešit:

  • Oblasti aplikace práva Evropského společenství na vnitřním trhu Evropské unie, kde vznikají problémy, k jejichž řešení se využívá systému SOLVITu, jsou nejčastěji:

- přístup zboží na trh v jiném členském státě - vzájemné uznávání technických standardů

- práva zaměstnanců

- procedury spojené s pobytem v jiném členském státě

- uznávání diplomů a profesních kvalifikací

- přístup ke zdravotní péči

- sociální zabezpečení

- volné poskytování přeshraničních služeb podnikateli

- právo na usazení v jiném členském státě za účelem podnikání

- volební právo

- daně

- veřejné zakázky

- registrace motorových vozidel

- řidičské průkazy

  • Problémy, které nelze pomoci SOLVITu řešit

Existují okolnosti nebo charakter problémů, které použití SOLVITu vylučují a nelze jej použít:

  • pokud ve věci bylo zahájeno soudní řízení

  • pokud je podle práva členského státu, ve kterém problém vznikl, nezbytné k uplatnění práv žadatele dodržet určité procesní lhůty - využitím systému SOLVIT jako neformálního prostředku totiž nedochází k zastavení běhu procesních lhůt.

  • pokud se jedná o problém mezi dvěma soukromými subjekty, např. mezi dvěma podnikateli nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem - prostřednictvím systému SOLVIT lze řešit pouze pochybení státních orgánů při aplikaci práva Evropského společenství.

  • Praktické rady pro předkladatele stížnosti

Existuje několik způsobu, jak žadatel může pomoci urychlit řešení svého případu. Nejdříve, než předá svoji stížnost českému SOLVIT centru měl by se ujistit, že jeho případ nespadá pod výjimky, které jsou vyňaty z působnosti systému SOLVIT.

Dále pak výrazně napomůže řešení, když předloží:

- stručné shrnutí případu

- veškerou korespondenci, týkající se případu

- veškerou důležitou dokumentaci

- jakékoli jiné podpůrné doklady a důkazní prostředky

(Výše jmenované podklady nemusí být originály, ani ověřené kopie)

  • Volný pohyb českých pracovníků na vnitřním trhu Evropské unie

Jednou ze základních svobod, které platí na vnitřním trhu, je svoboda pohybu osob. To znamená, že občané členských států se mohou ucházet o nabízené zaměstnání v kterékoli členské zemi Evropské unie, volně se za tím účelem pohybovat po území členských států, žít, případně se usadit v členském státě v souladu s předpisy tohoto státu, setrvávat na území jiného členského státu i po skončení zaměstnání.

Zdroj. MPO, Hill & Knowlton International Belgium s.a./n.v.

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV