Stanovisko SOCR ČR k návrhu zákona o cenách

Publikováno: 29. 6. 2005


Stanovisko SOCR ČR k návrhu zákona o cenách

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR již delší dobu iniciuje akce, jejichž cílem je odstraňování některých nešvarů na českém trhu, v poslední letech zejména pak stále rostoucí

používání tzv. podnákupních cen. Tyto nekalé praktiky jednoznačně slouží k získání lepší tržní pozice.

Po řadě jednáních s relevantními ministerstvy, úřady a v rámci své členské základny, v neposlední řadě i po nedávných konzultacích s místopředsedou vlády M.Jahnem se Svaz rozhodl sám předložit návrh na řešení dané situace a žádá proto Ministerstvo financí o

implementování svého níže uvedeného návrhu do projednávané úpravy některých

ustanovení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 562/1990 Sb.

Zdůvodnění:

Popis stávajícího stavu a jeho důsledky pro situaci na českém trhu

Současný stav na trhu ve vztahu dodavatel - odběratel lze charakterizovat jako nevyrovnaný a spějící k určité lokální krizi českého trhu. Příčinou je mj. i velice slabé právní vědomí občanů České republiky i tržních subjektů zde působících, které vede k neochotě a obavám z využití platných zákonů ke sjednání nápravy. Stávající stav se dá charakterizovat následovně:

- stále více tržních subjektů v ČR využívá tzv. podnákupní resp. podnákladové ceny

- využívání těchto nekalých praktik je vedeno s cílem získat výhody na českém trhu zejména pak trh obsadit a posléze diktovat své vlastní podmínky

- dochází ke zřejmému a stále častějšímu beztrestnému porušování zákona o cenách

- nedá se prokázat, ale zřetelné signály jsou, že dochází k finanční podpoře ze strany některých zahraničních mateřských firem, směřujících do dotování cen

- nastává situace, kdy síť maloobchodů, včetně hypermarketů, používá a preferuje diskontní

ceny

- podnikatelské subjekty, které tyto cenové aktivity realizují na úkor vlastních výnosů se

dostávají do ztráty, kterou vyrovnávají buď odprodejem majetku nebo tím, že stále stupňují již tak agresivní tlak na dodavatele a výrobu ke snížení nákupních cen

- stávající stav českého trhu, zejména pak nesoulad ve vytváření rovných podmínek pro

všechny tržní subjekty má přímý i nepřímý negativní vliv na výrobu a dodavatele, neboť rapidně klesá efektivnost výroby a ziskovost

- u některých výrobců dochází k tomu, že přistupují pod tlakem obchodu a zoufalou snahou udržet se na trhu k aplikaci systému prodeje za podnákladové ceny.

Důsledky neřešení stávajícího stavu

Několik faktů dokladujících předpokládané dopady na český trh:

- český trh se stává nepřehledným a jeho funkčnost vztažená k plnému možnému využití rovných podmínek hospodářské soutěže je ohrožena

- stále více firem neoprávněně a nekalou soutěží získává lepší místo na trhu

- budou postupně zanikat jak obchodní tak výrobní firmy malého a středního podnikání,

kde není vybavenost majetková ani finanční tak velkým kapitálem, který by umožnil na trhu přežít

- na českém trhu zůstanou pouze firmy (jak výrobní tak obchodní) se silným kapitálovým zázemím, které trh ovládnou a budou diktovat vlastní podmínky. Dojde tedy i k poškození zákazníků.

- zákazník, který není obeznámen s problematikou podnákladových či podnákupních

cen (žádného zákazníka tento stav víceméně ani nezajímá) se stále častěji domnívá, že subjekty korektně používající běžnou cenovou tvorbu, poškozují zákazníka. Tyto firmy získávají špatnou pověst na trhu a zákazník je začíná ignorovat.

- na neřešení takového stavu doplatí de facto všichni, kteří zachovají korektní chování na trhu. Týká se to jak prvovýroby, tak zpracovatelů, tak obchodníků.

- opětovně dojde ke kontraverzím mezi jednotlivými členy potravinového řetězce, kteří budou ze současného stavu a jeho vývoje vinit jeden druhého.

Z výše uvedených důvodů předkládá nyní Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR návrh na úpravu některých ustanovení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 562/1990 Sb. jako zásadní připomínku a žádá o zapracování jedné z variant řešení (problematika tzv. podnákladových cen) do konečné předlohy návrhu. Představenstvo Svazu na svém zasedání

dne 7. 6. 2005 konstatovalo, že v rámci obchodu ČR neexistuje zcela jednotný pohled na míru a hloubku legislativních opatření, která povedou k nápravě současného stavu. Proto vzalo na vědomí předložení dvou variant a to

a) vycházející z etického kodexu

b) tvrdší a důslednější, vycházející z požadavků, prezentovaných zejména zástupci malého a středního podnikání

varianta a)

Návrh na úpravu některých ustanovení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb.

1.K § 1a, odst. 3, písm. a,b): je nezbytné vložit za slovo „uplatnění“ slovo „výrazně“ (tzn. … uplatnění výrazně nižší ceny nákupu oproti obvyklé ceně…“). Odůvodnění: bude-li rozdíl mezi obvyklou cenou a nákupní cenou jen malý, kupující to nemusí vůbec zjistit. Toto ustanovení by prakticky paušálně zakazovalo nákup za nižší než obvyklou cenu. Důležitější je zákaz prodeje za ceny nižší než pořizovací.

2. K § 2 odst. 3: je nezbytné vložit za slovo „cenu“ slovo „výrazně“ (tzn… za sjednanou cenu výrazně nižší, než je cena obvyklá“). Odůvodnění: bude-li rozdíl mezi obvyklou cenou a nákupní cenou jen malý, kupující to nemusí vůbec zjistit. Toto ustanovení by prakticky paušálně zakazovalo nákup za nižší než obvyklou cenu a tím je diskriminovalo.

3. K § 13 odst. 2, písm. c): na konci textu by měla být vypuštěna slova „stanoveným v prováděcím předpisu“. Odůvodnění: je nevhodné, aby jen prováděcí předpis mohl určit jak se má cena zpřístupnit. Zřejmě je to příliš omezující ustanovení i z hlediska směrnic EU, které nic takového nenařizují. Žádná směrnice ani nemůže obsáhnout všechny vhodné způsoby zveřejnění ceny.

4. Za § 2 by bylo vhodné doplnit § 2a, který zní:

„2a“ Nepřiměřeně nízké ceny

1. Dlouhodobé nabízení nebo prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny je zakázán. Zakázáno je i dlouhodobé poskytování služeb za nepřiměřeně nízké ceny. Za nepřiměřeně nízkou cenu zboží se považuje prodejní cena, jejíž výše je nižší než náklady na pořízení zboží, včetně nákladů na jeho dopravu, dalších nákladů spojených s dodávkou zboží a dále včetně příslušných daní a alespoň minimální obchodní přirážky (marže). Za nepřiměřeně nízkou cenu služeb se považuje cena služby, jejíž výše je nižší než náklady na pořízení věcí, které jsou poskytovány jako součást služby, spolu s dopravními náklady spojenými s poskytnutím služby a dále včetně příslušných daní a alespoň minimálního zisku poskytovatele služby.

2. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na následující případy:

a) prodej pro charitativní, či humanitární účely a prodej uskutečňovaný mezi osobami, které nejsou podnikatelskými subjekty,

b) dobrovolné či nucené výprodeje z důvodu ukončení nebo změny obchodní činnosti nebo výprodeje, které se týkají

- výrobků s prokazatelně sezónním prodejem, a to v závěru prodejní sezóny a v období mezi dvěma prodejními sezónami,

- výrobků, jež přestaly nebo brzy přestanou vyhovovat všeobecné poptávce z důvodu změny módních trendů nebo technologických zdokonalení (tzv. morálně zastarávající výrobky),

- výrobků zakoupených za vyšší cenu než byla cena výrobků s totožnými vlastnostmi dodaných později

- v takovém případě se za obvyklou nákupní cenu považuje cena uvedená na faktuře, kterou byla vyúčtována pozdější dodávka výrobků,

- výrobků prodávaných zákazníkům v rámci ohlášené krátkodobé promoční nebo reklamní akce,

- výrobků jež jsou již pouze zbytkem prodejní kolekce c) na prodej výrobků, které se rychle kazí, pokud s ohledem na rychlost jejich prodeje a dobu trvanlivosti hrozí, že nebudou prodány včas

d) na výrobky, jejichž průměrná prodejní cena v průběhu nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců je vyšší než cena pořizovací.

3. Za ohlášenou krátkodobou promoční akci se považuje nabídka, která je prezentována vně provozovny prodávajícího, např. formou letáků, nebo reklamních spotů, přičemž doba trvání takové nabídky nepřesáhne v průběhu jednoho kalendářního roku u příslušného výrobku 45 dní.

varianta b)

Návrh na úpravu některých ustanovení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb.

Obecně se jedná o tak rozsáhlou novelu zákona, že by dle legislativních pravidel měl být spíše vydán nový zákon.

1. K § ProductID="1 a"> 1 a), odst. 2: je nezbytné zaměnit spojku „nebo“ za slova ….kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky…spojkou „a“ a pokračovat ve větě tak, jak bylo navrženo.

2. K § 1a, odst. 3, písm. a, b): je nezbytné vložit za slovo „uplatnění“ slovo „podstatně“ (tzn.

„…uplatnění podstatně nižší ceny nákupu oproti obvyklé ceně…“).

Odůvodnění: budě-li rozdíl mezi obvyklou cenou a nákupní cenou jen malý, kupující to nemusí vůbec zjistit. Toto ustanovení by prakticky paušálně zakazovalo nákup za nižší než obvyklou cenu. Důležitější je zákaz prodeje za ceny nižší než pořizovací.

3. K § 2, odst. 3: je nezbytné vložit za slovo „cenu“ slovo „podstatně“ (tzn. „… za sjednanou cenu výrazně nižší, než je cena obvyklá“).

Odůvodnění: bude-li rozdíl mezi obvyklou cenou a nákupní cenou jen malý, kupující to nemusí vůbec zjistit. Toto ustanovení by u některých kupujících prakticky paušálně zakazovalo nákup za nižší než obvyklou cenu, a tím je diskriminovalo.

4. Za § 2 doplnit § ProductID="2 a"> 2 a ), který zní:

„2a Nepřiměřeně nízké ceny

1) Nabízení nebo prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny je zakázán. Zakázáno je i dlouhodobé poskytování služeb za nepřiměřeně nízké ceny. Za nepřiměřeně nízkou cenu zboží se považuje prodejní cena, jejíž výše je nižší než náklady na pořízení zboží, včetně nákladů na jeho dopravu, dalších nákladů spojených s dodávkou zboží, a dále včetně příslušných daní a alespoň minimální obchodní přirážky (marže). Za nepřiměřeně nízkou

cenu služeb se považuje cena služby, jejíž výše je nižší než náklady na pořízení věcí, které jsou poskytovány jako součást služby, spolu s dopravními náklady spojenými s poskytnutím služby a dále včetně příslušných daní a alespoň minimálního zisku poskytovatele služby.

2) Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na:

a) prodej pro charitativní, či humanitární účely a prodej uskutečňovaný mezi osobami, které nejsou podnikatelskými subjekty;

b) dobrovolné, či nucené výprodeje z důvodu ukončení nebo změny obchodní činnosti, nebo výprodeje, které se týkají výrobků

- s prokazatelně sezónním prodejem, a to v závěru prodejní sezóny a v období

mezi dvěma prodejními sezónami,

- nevyhovujícím všeobecné poptávce, nebo u nichž to lze důvodně očekávat pro změnu módních trendů nebo technologických zdokonalení (morálně zastarávající výrobky),

- zakoupených za vyšší cenu než byla cena výrobků s totožnými vlastnostmi dodaných později - v takovém případě se za obvyklou nákupní cenu považuje cena uvedená na dokladu, kterým byla vyúčtována pozdější dodávka výrobků,

- které jsou zbytkem prodejní kolekce;

c) prodej výrobků, které se rychle kazí, pokud s ohledem na rychlost jejich prodeje a dobu

trvanlivosti hrozí, že nebudou prodány včas.

Jako obecnou připomínku uplatňujeme souběžný návrh na zefektivnění cenové kontroly v maloobchodu v oblasti podnákladových cen uplatněním následujících zásad, zejména pak:

- v rámci nového zákona o cenách bude nezbytné přesně specifikovat, co je podnákladová či podnákupní cena a přesně vymezit možnost jejího používání v rámci ČR

- je nutné zvýšit pravomoc kontrolních orgánů, jak MF ČR tak Úřadu pro hospodářskou soutěž a připravit případnou koordinaci kontrol s cílem komplexní nápravy cenotvorby na českém trhu

- Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR nabízí, že z titulu vlastních zkušeností či přehledu o obchodních řetězcích na českém trhu pomůže zefektivnit systém kontrol tak, aby byla zvýšena jeho účinnost.

Zdůvodnění:

a) současný stav a průběh kontrol: na základě předchozí dohody a výsledků z dřívějších jednání je zřejmé, že cenové kontroly v oblasti maloobchodu ze strany MF ČR začaly. Bylo k nim zřejmě přistoupeno dle dohody i scénáře, který byl zpracován za spolupráce zúčastněných subjektů. K těmto kontrolám je potřeba uvést následující:

- není známa jejich četnost, ani jakým způsobem přesně probíhají. Odezva ze strany kontrolovaných maloobchodních řetězců je prakticky nulová.

- výsledky těchto kontrol Svaz nezná, nicméně je zřejmé, že nedosáhly úrovně, či výsledků, které se předpokládaly.

- znamená to, že zatím, podle našich údajů, nebylo prokázáno používání podnákupních resp. podnákladových cen na českém trhu

b) Hlavní problémy cenové kontroly a jejich příčiny:

- ze strany Ministerstva financí zřejmě nebyly plně doceněny záměry těchto kontrol, čemuž odpovídá i postup při jejich realizaci

- chystané kontroly jsou předem avizované ( konkrétní zkušenost z českého obchodního řetězce), je oznámen důvod a cíl kontroly, např. „ připravte si doklady o nabytí určitého druhu zboží, s tím, že bude kontrolováno zda je dodržován zákon o cenách“. Takto prezentované nebo připravené kontroly nemají nárok na úspěch.

- na předem avizované kontroly jsou zřejmě obchodní řetězce připraveny a to několika

způsoby. Jedním z nich je zřejmě i dohoda s dodavatelem, že pokud bude požádán, najde metodu jak zakryje fakt, že prodávající používá podnákupní ceny.

- Svaz dal MF ČR k dispozici tzv. „Leaflet monitor“, což je produkt společnosti INCOMA, s.r.o., kterým monitoruje stav akčních cen, používaných v leafletových akcích v ČR od všech řetězců. Tento produkt je vhodný pro vytipování místa a subjektu, který bude kontrolován. Jeho využitelnost ze strany MF ČR je zatím zřejmě problematická.

- je zřejmé, že rozsah oprávnění MF ČR na tyto kontroly, vycházející ze zákona, neodpovídá

potřebám. Je nutné docílit toho, aby kontrolní systém mohl jít do důsledků a jeho nálezy byly naprosto hodnověrné.

- chybí souběh kontrol MF ČR a Úřadu pro hospodářskou soutěž. Pokud je potvrzeno podezření z porušování zákona o cenách u obchodu je mj. potřeba prostřednictvím

Úřadu pro hospodářskou soutěž jít do rozboru cen u dodavatele. To je zjistit, zda subjekt, který dodal zboží určené k dalšímu prodeji postupoval správně při stanovení své ceny a nepoužil cenu podnákladovou.

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV