Stanovisko zaměstnavatelskcýh Svazů k novele Zákoníku práce

Publikováno: 22. 6. 2005


Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Společné stanovisko zaměstnavatelů k návrhu nového zákoníku práce, projednávaného plénem RHSD dne 20. června 2005

S předlohou návrhu nového zákoníku práce nemohou zaměstnavatelé souhlasit z těchto důvodů:

Příprava byla nestandardní a nevytváří předpoklady pro stabilní kvalitní právní normu, protože:

- nedošlo k vyrovnání připomínek k věcnému návrhu zákona

- není připravován ve vazbě na nový občanský zákoník

- nevychází z analýzy dosavadní právní úpravy

- nejsou zohledněny požadavky vycházející z příslušných směrnic MOP

Neodpovídá požadavkům na vypracování moderní liberální úpravy pracovně právních vztahů, naopak konzervuje současný neodpovídající stav, pojetí je shodné se zákoníkem starým 40 let. Zaměstnavateli nedává možnost pružně reagovat v konkurenční soutěži změnou počtu a struktury zaměstnanců, jde o ustanovení týkající se dlouhé výpovědní lhůty, absence výpovědi bez uvedení důvodu s vyšší mírou finanční kompenzace

Nevyhovují nám ustanovení týkající se postavení odborových organizací, která nezohledňují reálné postavení odborů v jednotlivých podnicích

- odbory mají ze zákona právo jednat automaticky za všechny zaměstnance, aniž by měli nečlenové odborů možnost vyjádřit souhlas s takovým zastupováním

- neúměrně jsou zastoupena práva odborů vykonávat kontrolní činnost

- odbory, které nenesou žádnou odpovědnost za chod podniku, mají možnost kontrolovat zaměstnavatele a rozhodovat v podobě závazného pokynu o zastavení výroby či o zákazu noční práce. Zaměstnavatel má za povinnost vyčkat konečného verdiktu příslušného orgánu a teprve potom obnovit činnost. Zásadní otázkou je, kdo bude odpovídat za chybné rozhodnutí odborů

- zákon obsahuje ustanovení znemožňují zaměstnavateli vydat vnitřní předpis, který by mohl být vedle kolektivní smlouvy

Návrh vytváří požadavky na zaměstnavatele z hlediska jejich nákladů:

- náhrada mzdy po dobu prvních 14-ti dnů pracovní neschopnosti zaměstnance s možností dalšího navýšení v kolektivní smlouvě

- okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je provázeno povinností vyplatit zaměstnavatelem trojnásobek průměrného výdělku /dříve byl dvojnásobek/

- zvýšení příplatků za práci v noci

- zavedení příplatků za práci v sobotu a v neděli

- zvýšení odměny za pracovní pohotovost

- vypuštění dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance za škodu

Závěr:

 1. Zaměstnavatelé z důvodů uváděných ve svém stanovisku k návrhu nového zákoníku práce i na základě obsahu upraveného návrhu zákona nadále odmítají úpravu pracovněprávních vztahů v navrhované podobě.

 2. Zaměstnavatelé v souvislosti s přípravou nového zákoníku práce zásadně požadují, aby mimo posílení principu smluvní volnosti byly minimalizovány ekonomické dopady na zaměstnavatele a dále požadují:

  1. Zrušit veškerá kontrolní oprávnění odborů.

  2. Upravit nově postavení odborů při uzavírání kolektivních smluv. Kolektivní smlouvy uzavírat pouze za zaměstnance odborově organizované, ostatním zaměstnancům umožnit přistoupení ke kolektivní smlouvě

  1. Vnitřní předpis umožnit vydat i tehdy, kdy u zaměstnavatele působí odborová organizace a neomezovat jeho obsah.

  1. Zapracovat dosavadní úpravu dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance za svěřené hodnoty.

  1. Možnost uplatnění kont pracovní doby nevázat jen na úpravu v kolektivní smlouvě. Minimální výši 80% průměrného výdělku stanovené stálé mzdy snížit nebo neuvádět vůbec.

  1. Zapracovat výpověď ze strany zaměstnavatele bez udání důvodů za určitou finanční kompenzaci.

  1. Zkrátit výpovědní dobu na jeden měsíc, v případě hromadného propouštění výpověďní dobu stanovit na dva měsíce.

  1. Zvýšit pro náhradu škody způsobené zaměstnancem maximální částku této náhrady ze 4,5 násobku jeho průměrného výdělku na 6-ti násobek průměrného výdělku.

  1. Vypustit úpravu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a potřebu zaměstnavatele pro výkon nárazových či jiných prací řešit smluvně podle občanského zákoníku.

Svaz obchodu a cestovního ruchu věnoval návrhu nového kodexu práce, který rozhodujícím způsobem definuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci maximální pozornost a zcela se ztotožňuje se společným stanoviskem všech zaměstnavatelských svazů.

Svaz obchodu a cestovního ruchu považuje za velmi důležitou oblast své činnosti kolektivnímu vyjednávání, má uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně jak pro oblast obchodu tak pro oblast cestovního ruchu. Pravidelně pořádáme bipartitní jednání se zástupci odborů a proto se domníváme, že naše spolupráce s odbory je i v současné době na velmi dobré úrovni a není třeba, aby docházelo k dalšímu významnému posilování postavení odborových organizací přímo v zákoně.

Návrh nového zákoníku práce bude představovat velký problém především pro malé a střední podnikatele, pro které jsou některá ustanovení velmi komplikovaná a mnohdy i likvidační. Vzhledem k tomu, že je všude propagována snaha podporovat především oblast malého a středního podnikání domníváme se, že by v tomto duchu měl být tvořen i nový kodex práce. Avšak opak je pravdou, nový zákoník práce klade na zaměstnavatele mnohdy požadavky, které jsou spíše zničující a demotivační.

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV