Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu

Publikováno: 3. 4. 2013

registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/95.00002

Název projektu:

Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu

registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.01/95.00002

OP Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa Adaptabilita

Výzva 95 - Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů

Žadatel:

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Partneři:

Odborový svaz pracovníků obchodu

Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

Termín realizace: 01. 03. 2013 - 28. 02. 2015

Popis projektu:

Projekt představuje komplexní soubor opatření na podporu sociálního dialogu v oblasti obchodu a cestovního ruchu. Projekt zahrnuje návrhy opatření na několika úrovních: od úrovně představitelů organizaci SOCR ČR, OSPO a ČMOS PHCR, kteří vedou sociální dialog, přes management členů těchto organizací, kteří mohou zlepšit situaci v podnicích až do úrovně řadového zaměstnance, který využije informační servis včetně právní poradny.

Prvním okruhem aktivit je podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit (sociální partneři a zástupci krajů), a to zejména v oblasti obchodu a cestovního ruchu. Konkrétní aktivitou je realizace fokusních skupin za účelem zjištění aktuálního stavu v zapojených regionech (stav trhu práce, potřeby regionu, stárnutí zaměstnanců, problematika důchodové reformy, fungování RHSD). Celkem proběhne 6 setkání fokusních skupin, v každém ze zapojených krajů jedenkrát. Každá skupina bude složena přibližně z 15 odborníků, kteří se na sociálním dialogu v daném regionu podílejí, nebo se o něj zajímají. Cílem fokusních skupin bude zanalyzovat situaci v regionech z pohledu fungování tripartity a sociálního dialogu formou SWOT analýzy (identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). Součástí odborné diskuze během fokusních skupin by mělo být zhodnocení pozornosti věnované rozvoji lidských zdrojů (fungování Rad pro rozvoj lidských zdrojů v daných krajích).

Druhá klíčová aktivita spočívá v následném monitoringu činnosti krajských tripartit v souvislosti s rozšířením a propagací výstupů Národní soustavy povolání. Náplní této aktivity bude seznámení představitelů sociálního dialogu a regionálních tripartit se soustavami NSP a NSK a jejich možnými přínosy pro sociální dialog. Aktivita bude naplňována formou workshopů a vytváření "regionálních sektorových rad".

Činnosti třetí aktivity budou spočívat ve vytvoření informačních materiálů - manuálu pro vedení a komunikaci v týmu (sociální dialog v podniku), který bude určen primárně pro střední management a zaměstnance a příručky sociálního dialogu pro širší veřejnost, jejímž cílem bude osvěta o sociálním dialogu s důrazem na praktické využití. Součástí informačních aktivit budou rovněž nové webové stránky.

Čtvrtá aktivita je zaměřena na přenos zahraničního know-how v oblasti vedení sociálního dialogu. Přenos dobré praxe ze zahraničí proběhne dvěma způsoby. Prvním je mezinárodní konference, která bude zaměřena na přenos dobré praxe prostřednictvím příkladů best practice z českých i zahraničních regionů. Druhým kanálem přenosu know-how budou studijní návštěvy v zahraničí (Slovensko, Rakousko).

Poslední okruh aktivit podpoří spolupráci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na úrovni podnikových vztahů a to prostřednictvím vzdělávání v oblasti sociálního dialogu, pracovněprávních vztahů a komunikace v týmu (realizace vzdělávacích seminářů).

Regionální koordinátor

Hlavní pracovní náplní regionálního koordinátora je zabezpečení aktivit realizovaných v jeho regionu. Nicméně se nejedná pouze o organizační aktivity, úkolem tohoto pracovníka je přispět k rozvoji regionální tripartity a podpoře sociálního dialogu v regionu. Pracovník tedy bude intenzivně vstupovat do dění v sociální sféře a aktivně přispívat k rozvoji sociálního dialogu ve svém regionu.

Autor: Ondřej Hudi

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV