Regionální kancelář Svazu pro Středočeský kraj: Rychle – stručně – aktuálně inf. č. 4/12

Publikováno: 18. 12. 2012

Výzva č. A4 MPSV z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
určeno pro podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) – členy SOCR ČR se sídlem ve Středočeském kraji. Výzva č. A4 Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:   Tato výzva je primárně zaměřena na zaměstnavatele a jejich cílem je rozšířit možnosti slaďování pracovního a rodinného života vlastních zaměstnanců prostřednictvím podpory vzniku zařízení služeb péče o děti typu dětská skupina.   Jde o první výzvu vyhlašovanou ve zjednodušeném režimu, kde budou u podpořených projektů používány tzv. jednotkové náklady, kdy nebudou zkoumány skutečné výdaje projektů, ale velikost zařízení a počet dětí, které ho navštěvují. Použitím této formy dojde k velkému zjednodušení celé administrace projektu. Více informací je k dispozici na: http://www.esfcr.cz/výzva-a4   Příjem žádostí: nejpozději 15. 2. 2013 – do 14.00 hod.   Stručný obsah výzvy:   1/ podporovaná aktivita: -         podpora je určena na vytvoření nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona (dotace není určena na školky a jesle) a na prvních 18 měsíců jeho provozu. Zařízení péče o děti musí být zřizována zaměstnavatelem pro péči o děti jeho zaměstnanců nebo zaměstnanců projektových partnerů (projekt může mít maximálně 3 partnery); -         každý projekt musí povinně obsahovat fázi vybudování zařízení (maximálně 4 měsíce) a pak tři po sobě (bez přerušení) navazující fáze provozu, z nichž každá trvá 6 měsíců; -         zařízení musí mít kapacitu v rozmezí od 7 do 24 míst. Větší nebo menší kapacita nejní podporována; -         podpora je určena na zařízení poskytující služby spočívající v nepříležitostné péči o dítě ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Jedná se o službu poskytovanou v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Péče o děti je poskytována na dlouhodobé bázi (tj. rodiče své děti zapisují k docházce do zařízení). Každodenní docházka však není vyžadována; -         odpovědnost za provoz zařízení péče o děti musí mít subjekt žadatele. Tuto odpovědnost nelze delegovat na externího dodavatele služeb. Tzn., že všechny osoby pečující o děti v zařízení musí mít pracovně právní vztah k žadateli o podporu/příjemci podpory jakožto provozovateli zařízení péče o děti; -         projekty podpořené v rámci této výzvy budou financovány pouze na základě výstupů a výsledků, pro výši dotace bude určující kapacita a obsazenost zařízení péče o děti; -         podpora je určena na vytvoření a provoz pouze jednoho zařízení péče o děti v rámci subjektu žadatele a jeho případných partnerů; není možné, aby zařízení fungovalo ve více lokalitách, tj. mělo pobočky; -         podpora je určena pro regiony ČR mimo hlavního města Prahy, kde toto zařízení nemůže být provozováno; -         minimální velikost pracovního úvazku rodiče dítěte vůči žadateli není stanovena. 2/ minimální požadovaná kvalita zařízení: -         požadavky jsou specifikovány podrobně v Projektové příručce pro projekty na zařízení péče o děti předškolního věku; -         požadavky se týkají hlavně těchto oblastí: požadavky na minimální počet osob pečujících o děti v zařízení, požadavky na bezúhonnost a způsobilost (včetně odborné) osob pečujících o děti, hygienické požadavky na prostorové a provozní podmínky, požadavek na zajištění stravování dětí po dohodě s rodičem dítěte, požadavek na vedení evidence dětí a zejména požadavek na zajištění provozování elektronického docházkového systému dětí do zařízení, požadavek na uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby hlídání a péče o dítě. 3/ cílové skupiny: -         zaměstnankyně a zaměstnanci 4/ vymezení žadatelů o finanční podporu: -         žadatelem může být pouze subjekt, který ke dni vyhlášení této výzvy zaměstnával v pracovněprávním vztahu minimálně 20 osob, jejichž pracovní doba přesahuje 0,5 běžného pracovního úvazku (nutno doložit) -         žadatelé z podnikatelské sféry: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, výrobní družstvo, osoba samostatně výdělečně činná, státní podnik, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení -         nepodnikatelská sféra: občanské sdružení (podle zák. č. 83/1990Sb), obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, školy a školská zařízení, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, Hospodářská a Agrární komora ČR. 5/ celková doba realizace projektu může být plánována maximálně na 22 měsíců a datum zahájení realizace musí být nejpozději 1. 7. 2013. 6/ výše jednotkových nákladů je stanovena jako podpora za vytvoření jednoho místa v zařízení ( 24 114,- Kč), dále pak podle jednotlivých fází 1. až 3. na provoz zařízení (od 10 531,- Kč až na 35 104,- Kč za obsazené místo v zařízení v první fázi). 7/ výše podpory – dotace (100 % uznatelných nákladů, z toho 85 % ESF a 15 % státní rozpočet) : minimálně 721 686,- Kč a maximálně: 2 474 352,- Kč. Další podrobnosti jsou uvedeny na zmíněném webu –viz první stránka a v souvisejících příručkách. Záměr na zřízení je možné rovněž předem konzultovat na MPSV.   Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli krásné a spokojené Vánoce, hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v Novém roce 2013. připravila Regionální kancelář SOCR ČR Středočeský kraj ing. Štěpánka Macůrková, Jana Kváčová 14. prosince 2012
Autor: Hanka Michovska

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard