Kulatý stůl k záležitosti změny obchodního zákoníku v souvislosti s podnákladovými cenami

Publikováno: 7. 2. 2005

Dne 3.2. 2005 se uskutečnil kulatý stůl – setkání zainteresovaných stran (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Agrární komora, Potravinářská komora, Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, poslanec L. Skopal) u místopředsedy vlády ČR M. Jahna, kterého později, po vyslechnutí základních stanovisek polance Skopala  a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (dále jen Svaz), zastoupil jeho náměstek R.Špicar. Jako pozorovatelé se schůzky zúčastnili zástupci společností AHOLD, Carrefour, Tesco a Delvita.

Předmětem schůzky byly připomínky a náměty k návrhu změn obchodního zákoníku, předložených poslancem L. Skopalem a týkajících se platební podmínky u zboží podléhajícího rychlé zkáze a problematiky podnákladových cen.

V úvodu upozornil zástupce Svazu Z. Juračka na nepoměr zastoupení jednotlivých stran a přirovnal ho ke kruhovému honu na zajíce. Požádal o úpravu pravidel pro příští jednání s tím, že  větší zastoupení obchodníků přispěje k větší pružnosti a možnosti rychlejší reakce na nové návrhy. Pro další jednání byla tedy obchodu dána možnost využít mimo vyjednávače další dva konzultanty, kteří budou oficielními členy delegace obchodu.

Výsledky jednání:

Zúčastněné strany nadále trvají na svém postoji. Jediný konkrétní materiál , který oponoval oba návrhy, byl materiál Svazu.

Zástupce Svazu ve svém vystoupení mimo jiné zpochybnil účast Agrární komory při řešení tohoto okruhu problémů s tím, že obchod v podstatě nemá se zemědělci žádné komerční vztahy, což na minulém jednání potvrdil ředitel Potravinářské komory pan Kaberna. Dále požádal, aby předložené argumenty  ze strany Svazu byly druhými stranami brány zodpovědně a nedošlo tak k situaci z loňského roku. Tehdy se stalo, že jakékoliv námitky, byť podložené příslušným právním rozborem a zkušenostmi v zemích EU, nebyly vzaty do úvahy. Takto vedené diskuse pak ztrácí smysl a zbytečně zaměstnává mnoho lidí. Ze strany Svazu byl dále učiněn výklad rozdílu mezi pojmem podnákladová a podnákupní cena. Výklad byl v průběhu dalšího jednání akceptován všemi stranami.

Svaz dále požádal garanta této schůzky, aby  zajistil legitimní a komplexní  zvážení všech dopadů plynoucích z textu předloženého návrhu zákona a to nejen do sféry obchodu. Znovu upozornil na špatnou zkušenost s předchozí novelou, kdy zákon, který měl částečně regulovat tržní chování řetězců, se nakonec negativně projevil zejména ve sféře malého a středního podnikání.

Při diskusi přiznala náměstkyně ministra financí Y.Legierská, že stávající stav je mimo jiné také důsledkem zcela nedostatečné kontroly předmětného chování obchodníků ze strany státu. Potvrdila názor Svazu, že převážná část problému je řešitelná v rámci stávající legislativy. Mezi Svazem a Ministerstvem financí již dříve proběhla diskuse, zda aplikace „podnákupních cen“ je či není daňovým únikem. Byly diskutovány stávající možnosti zahájení kontrol s tím, že částečně pro tuto činnost lze využít 72 úředníků, kteří mají dosud za úkol kontrolu tzv. regulovaných cen. Jelikož takovýchto cen je již minimum, bude zřejmě možné tyto pracovníky pro tuto novou kauzu využít.

Komplexní kontrolu jak podnákladových  (u výrobců), tak podnákupních (u prodejců) cen má právo činit  výhradně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se kterým bude v tomto ohledu jednáno.

Závěrem účastníci akceptovali, že další jednání bude koordinováno předkladatelem návrhu, tj.poslancem Skopalem.  Svaz se s ním dohodl, že se budeme vzájemně kontaktovat ihned po 11.2. 2005, kdy budou shromážděny další písemná stanoviska zejména ze strany odborných státních institucí.

Praha 4.2. 2005
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV