Stanovisko SOCR ČR k materiálu: "Programy podpory MPS s platností od roku 2005 do roku 2006“.

Publikováno: 3. 11. 2004


SOCR ČR k materiálu: "Programy podpory MPS s platností od roku 2005 do roku 2006“.

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky v rámci řádného meziresortního připomínkového řízení obdržel k připomínkám materiál Programy podpory malého a středního podnikání s platností od roku 2005 do roku 2006.

Tento materiál byl rozeslán k připomínkám členům Svazu z oblasti malého a středního podnikání, včetně členských firem, které se zabývají poradenstvím.

Na základě výsledku připomínek členů Svazu uvádíme následující:

Obecně:

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR v rámci aktivit se trvale věnuje problematice malého a středního podnikání, zejména jeho podpoře v nejširším rozsahu.

V souvislosti s obsahem předloženého materiálu lze konstatovat, že oproti obdobným materiálům z předchozím let (2000-2004) došlo v navrhovaných programech ke zmírnění omezení pro střední podnikatele, navrhované programy jsou ve své většině přístupné i středním firmám - podnikatelským subjektům.

Rovněž tak bylo pozitivně hodnoceno, že řada programů je otevřena pro podnikatelské subjekty podnikající v OKEČ 51 - velkoobchod a OKEČ 52 - maloobchod.

Naproti tomu se jako byrokratické opatření jeví povinnost žadatele - podnikatelského subjektu - předložit k žádosti vyjádření „negativních závazků“ od takové škály organizací - institucí - jako je např.: Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond ČR na podporu a rozvoj kinematografie apod.

Navrhujeme tuto škálu organizací omezit a vyjádření od těchto institucí požadovat pouzeu těch žadatelů, kteří u předmětných institucí mají nějaké závazky.

Zásadně:

Program ZÁRUKA - zařadit mezi podporované OKEČ v příloze č. 2 i OKEČ 63.3 - činnosti cestovních kanceláří a agentur, průvodcovská činnost (tato OKEČ byla do Podpor MSP na základě zásadního požadavku Svazu zařazena již v r. 2004).

Zdůvodnění: jde o podnikatelské zaměření, ve kterém podnikání z

celkového počtu nejvíce malých

a středních firem a tato činnost je nedílnou součástí průmyslu cestovního ruchu.

2. Program TRH - zařadit mezi podporované OKEČ i OKEČ 63.3 - viz bod 1. Program ZÁRUKA,

3. Program PROGRES - zařadit mezi podporované OKEČ následující OKEČ:

G - Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost - stejné jako u Programu Záruka,

H - Ubytování a stravování - stejné jako u Programu Záruka,

I - Doprava, skladování a spoje jen OKEČ 63. 3: činnosti cestovních kanceláří a agentur, průvodcovská činnost.

Zdůvodnění:podnikatelé podnikající v odvětví obchodu a cestovního ruchu plně splňují stanovený cíl programu: je to odvětví české ekonomiky, které má trvale nižší kapitálovou vybavenost, běžné typy úvěrů od bankovních domů jsou pro malé a střední podnikatele v tomto odvětví většinou na koupi nemovitosti, nákupu nezastavěného pozemku či rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku většinou nedostupné. Přístup k tomuto úvěru těmto podnikatelským subjektům by umožnil i lepší možnosti pro vytváření nových pracovních a trvalých míst.Mimoto tyto OKEČ nejsou vůbec mezi podporovanými OKEČ ve vyhlášeném Operačním programu průmyslu a podnikání a v jeho jednotlivých vyhlášených programech (např. Reality).

4. Program PORADENSTVÍ - zařadit mezi podporované OKEČ i OKEČ 63.3 - viz bod 1. Program ZÁRUKA.

5. Program ALIANCE - zařadit mezi podporované OKEČ i OKEČ 55 a OKEČ 63.3.

Zdůvodnění: v ubytování a stravování a rovněž tak i u cestovních kanceláří je zapotřebí podporovat kooperační vztahy v podnikání a stejně tak i v oblasti zahraničního zastoupení.

6.Program ZASTOUPENÍ - zařadit mezi podporované OKEČ i OKEČ 55 a OKEČ 63.3. - viz bodč. 5. Program ALIANCE.

7. Za zásadní nedostatek předloženého materiálu považuje Svaz a jeho členové skutečnost, že žádný z uvedených programů nepodporuje integrační a kooperační snahy malých a středních podnikatelů v rámci ČR, alespoň v té míře jako byl program KOOPERACE v minulých letech. Činnost kooperačních uskuteční malých a středních podnikatelů v odvětví obchodu a cestovního ruchu a jejich výsledky dokazují, že sdružování malých a středních firem za účelem společného nákupu, marketingu, reklamě, vzájemně poskytovaných služeb zvyšují konkurenceschopnost účastníků těchto kooperujících uskupení a to i vzhledem k existenci velkých nadnárodních firem. Je to i důvodem dále existujících a rozvíjejících se malých a středních firem v odvětví obchodu a cestovního ruchu.Je potřeba vzít v úvahu i editační činnost MPO v této oblasti - viz odborná příručka Kooperační a integrační aktivity a směry v malém a středním podnikání. Tato činnost MPO dává dostatečně najevo účelnost kooperačního podnikání v cestovním ruchu i v obchodě.Měla by být proto podpořena i přístupem k tolik potřebnému kapitálu, zejména pro částečné pokrytí dlouhodobých investičních nákladů spojených s kooperační a integrační činností vzniklé kooperační instituce.Požadujeme proto zařadit mezi navrhované Programy podpor malého a středního podnikání i vhodný Program, který by i finančně tyto kooperační a integrační činnosti MSP plně podporoval.

Dalším důvodem pro tento požadavek je i skutečnost, že po úpravách OPPP od 2. 8. 2004 není mezi podporovanými OKEČ v Programu KLASTRY zařazena i OKEČ 51,52 a 55 a subjekty podnikající v těchto OKEČ nemohou Program KLASTRY, který mimo jiné právě podporuje integrační a kooperační činnosti MSP, požádat.

Závěrem bychom chtěli konstatovat, že s platností od r. 2005 do r. 2006 se navrhovaných sedm Programů podpory malého a středního podnikání jeví jako přijatelné, i když víme, že s ohledem na počet podnikatelských subjektů v ekonomice a stejně tak v obchodě i cestovním ruchu to pro mnoho subjektů nemůže stačit. Je však potřeba najít vyváženost mezi podporovanými odvětvími naší ekonomiky.

Dále ještě poznamenáváme, že z důvodové zprávy materiálu vyplývá, že navrhované podpory MSP jsou v souladu s Operačním programem průmyslu a podnikání (MPO) a se Společným regionálním operačním programem podpor MSP MPO.Z materiálu není zřejmý vztah k aktivitám, které se realizují v podpoře v působnosti MMR. Podle našeho názoru je to vůči podnikatelské sféře, zejména té, kterou zastupuje Svaz obchodu a cestovního ruchu, málo koordinované, zvláště když řada firem podniká v odvětví jak cestovního ruchu, tak i obchodu.Pokud bude k tomuto materiálu organizováno vypořádání připomínkového řízení, přivítali bychom možnost účasti našich zástupců na tomto jednání.

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI