Základní informace o Národní soustavě kvalifikací - NSK

Publikováno: 30. 7. 2010

Národní soustava kvalifikací (NSK) je v České republice vytvářena od roku 2005 jako klíčový nástroj pro budování prostoru celoživotního učení. Je vytvářená jako transparentní systém, který poskytuje relevantní informace o kvalifikacích všem aktérům procesu celoživotního učení (zaměstnavatelům, vzdělávacím institucím, orgánům státní správy a samosprávy, občanům). Standardizovaný popis kvalifikací v registru NSK by se postupně měl odrazit také v nabídce vzdělávacích programů. Doklad o získání kvalifikace podle NSK se tak stane jednoznačnou a průkaznou informací o znalostech a kompetencích, které jeho držitel získal, a to bez ohledu na to, jak je získal (formálním vzděláváním, kurzem, samostudiem, praxí apod.).

Legislativní prostředí pro nové přístupy k uznávání kvalifikací je dáno zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zákon, který nabyl účinnosti 1. 8. 2007, definuje Národní soustavu kvalifikací, její strukturu, způsob vytváření a postupy při ověřování a uznávání kvalifikací. Základním smyslem NSK a zmíněného zákona je, že občanům mohou být uznávány jejich skutečné znalosti, dovednosti a kompetence, bez ohledu na to, zda je získali ve škole, v kurzu, v praxi nebo samostudiem.

NSK rozlišuje dva druhy kvalifikací:

Úplnou kvalifikaci (ÚK), kterou zákon č. 179/2006 Sb. definuje jako „odbornou způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání“ (úplnou kvalifikací je např. cukrář, kadeřník, instalatér, ekonom, strojírenský technik aj.).

Dílčí kvalifikaci (DK), kterou zákon č. 179/2006 Sb. definuje jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Tyto soubory činností jsou užší než povolání a podstatné pro ně je, že ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. montáž nábytku, montáž výtahů, výroba čalouněných sedadel, sportovní masáž, vazba a aranžování květin, příprava studené kuchyně, výroba zmrzliny aj.). Jinak řečeno, každá dílčí kvalifikace musí být samostatně uplatnitelná. Zatímco soustava úplných kvalifikací má již svou určitou analogii v soustavě oborů vzdělání, soustava dílčích kvalifikací je zcela nový produkt. NSK by díky dílčím kvalifikacím měla přinést transparentnost do nepřehledného množství různých osvědčení a certifikátů, které jsou v současnosti udělovány absolventům kurzů dalšího vzdělávání, a měla by umožnit srovnatelnost těchto osvědčení, poskytujících zaměstnavatelům garantovanou informaci o obsahu příslušné dílčí kvalifikace.

Kvalifikace jsou popisovány v Národní soustavě kvalifikací prostřednictvím kvalifikačních a hodnoticích standardů:

Kvalifikační standard (KS) je obecně řečeno soubor požadavků potřebných pro získání příslušné kvalifikace (tzn., co má držitel kvalifikace umět). Zákon č. 179/2006 Sb. vymezuje kvalifikační standard dílčí kvalifikace jako „strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání“.

Hodnoticí standard (HS) je obecně řečeno soubor kritérií a způsobů ověřování požadavků stanovených v kvalifikačním standardu – (tzn., jak se ověří, jestli to uchazeč o kvalifikaci skutečně umí). Zákon č. 179/2006 Sb. vymezuje hodnotící standard dílčí kvalifikace jako „soubor kritérií a organizačních a metodických postupů stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti vykovávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání.“ 

Správcem Národní soustavy kvalifikací je Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV).

Občané starší 18 let, kteří budou chtít získat některou dílčí kvalifikaci, budou přezkoušeni podle požadavků jejího hodnoticího standardu a pokud uspějí, získají celostátně platné osvědčení o této dílčí kvalifikaci. Přezkoušení je zpoplatněno a uchazeč hradí autorizované osobě náklady spojené se zkoušením. Rozpětí pro tuto úhradu je uvedeno v hodnoticím standardu každé dílčí kvalifikace. 

Zkoušení a udělování osvědčení provádějí tzv. autorizované osoby. Autorizaci jim udělují příslušná ministerstva – tzv. autorizující orgány – pro každou dílčí kvalifikaci zvlášť. Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby a na její materiálně-technické vybavení jsou uvedeny v hodnoticím standardu každé dílčí kvalifikace. 

NSK nabízí občanům ještě další možnost, a to získat nejen dílčí kvalifikace, ale i úplnou kvalifikaci, což znamená např. vyučení v určitém oboru vzdělání, aniž by bylo nutné absolvovat školní vzdělávání. Některé úplné kvalifikace je možné poskládat z kvalifikací dílčích. V praxi to znamená, že získá-li občan osvědčení o všech těchto dílčích kvalifikacích, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku předepsanou pro příslušnou úplnou kvalifikaci (tzn. závěrečnou „učňovskou“ nebo maturitní zkoušku) a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání. Národní soustava kvalifikací tak není izolovanou soustavou, ale je součástí mnohem širšího komplexu zahrnujícího sféru práce i sféru vzdělávání, mezi nimiž soustava kvalifikací poprvé v historii vytváří jednoznačný převodní most. 

„Po schválení standardů vedením MŠMT jsou standardy a další údaje o dílčích kvalifikacích včetně vazeb s úplnou kvalifikací zveřejněny v informačním systému NSK www.narodni-kvalifikace.cz.“

Národní soustava kvalifikací by tak měla plnit dvě důležité role jdoucí nad rámec uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb.

Most spojující svět práce a svět vzdělávání – z kvalifikačních standardů úplných (a nepřímo dílčích) kvalifikací by měly být odvozovány rámcové vzdělávací programy (RVP) oborů počátečního vzdělání (s vědomím toho, že počáteční vzdělávání má ještě další funkce než jen profesní přípravu), ke standardům dílčích kvalifikací by měla směřovat čím dále větší část nabídky dalšího vzdělávání.

Společný systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání – NSK by měla díky popisu kvalifikací pomocí výsledků učení umožňovat srovnatelnost výstupů počátečního i dalšího vzdělání. 

Zdroj: Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací, Národní ústav odborného vzdělávání v Praze v roce 2010

Další informace jsou uvedené v přílohách.

SOCR ČR se do přípravy nové soustavy kvalifikací zapojil již v roce 2007 sestavením expertního týmu „prodavač“, jehož úkolem bylo navrhnout obsah úplné kvalifikace „specialista maloobchodu“ a dílčích kvalifikací „Pokladní, Skladník, Prodavač a Manažer prodeje“. Tyto kvalifikace byly ze strany MŠMT již schváleny a zájemci mohou u autorizovaných osob skládat zkoušky. Svaz nadále spolupracuje na tvorbě a realizaci projektu NSK II. Viz zpráva Setkání členů k Národní soustavě kvalifikací, 21/6/2010

Autor: Ondřej Hudi

Ke stažení

179_2006.pdf PDF 21.11.2020 760.77 KB
metodika_naplnovani_nsk_2010.pdf PDF 03.12.2020 331.72 KB
179_2006.pdf PDF 21.11.2020 760.77 KB
metodika_naplnovani_nsk_2010.pdf PDF 03.12.2020 331.72 KB
179_2006.pdf PDF 21.11.2020 760.77 KB
metodika_naplnovani_nsk_2010.pdf PDF 03.12.2020 331.72 KB
179_2006.pdf PDF 21.11.2020 760.77 KB
metodika_naplnovani_nsk_2010.pdf PDF 03.12.2020 331.72 KB
179_2006.pdf PDF 21.11.2020 760.77 KB
metodika_naplnovani_nsk_2010.pdf PDF 03.12.2020 331.72 KB
179_2006.pdf PDF 21.11.2020 760.77 KB
metodika_naplnovani_nsk_2010.pdf PDF 03.12.2020 331.72 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV