Rejstřík hospodářských subjektů („rejstřík EORI")

Publikováno: 26. 6. 2009

1. 7. 2009 stanovena povinnost registrace hospodářských subjektů obchodujících se třetími zeměmi
Identifikační číslo EORI je od 1. července 2009 povinné u firem, které vyvážejí zboží do zemí mimo EU, dovážejí zboží ze zemí mimo EU, nebo převážejí zboží v celním režimu tranzitu (NCTS, TIR, ATA), tedy i mezinárodních dopravců. Nařízením Evropské komise účinným od 1. 7. 2009 byla stanovena povinnost registrace hospodářských subjektů v rámci celé EU do tzv. Rejstříku hospodářských subjektů (dále jen „rejstřík EORI“) v případech, kdy subjekt obchoduje se třetími zeměmi. V rámci této registrace budou pověřené státní orgány členských zemí Evropské unie přidělovat tzv. číslo EORI. V České republice je pověřeným státním orgánem Celní správa ČR. Jedná se o nařízení (ES) č. 312/2009, kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, celní kodex (dále jen „Nařízení 312“). Možnost danou Nařízením 312, aby při registraci nebyl přidělován nový, další identifikátor, ale bylo využito již dříve přidělené číslo např. pro daňové nebo statistické účely, Celní správa ČR využila a jako číslo EORI použila daňové identifikační číslo. Další úlevou, kterou Nařízení 312 umožnilo, bylo, že může být číslo EORI přiděleno i bez žádosti. Tuto možnost Celní správa ČR využila tak, že vybrala z dat pořízených z celních prohlášení (vývozních, dovozních a tranzitních) ty subjekty, které byly opakovaně uvedeny v některém z celních prohlášení. Takto bylo vybráno a číslo EORI přiděleno celkem 22.638 hospodářským subjektům. Vybraným subjektům bylo zasláno sdělení o přidělení čísla EORI s tím, že ve stanovených termínech mají PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU doplnit některé údaje do rejstříku EORI. Přes uvedený text se množí zasílání údajů na Generální ředitelství cel, a to jak elektronickou, tak i klasickou poštou, z toho důvodu je firmám zasíláno upozornění, že registrací a doplňování/opravami údajů byly pověřeny všechny celní úřady, nikoliv Generální ředitelství cel, a že po dohodě se zvoleným celním úřadem lze potřebné údaje zaslat i elektronickou poštou. Příklad: Mateřská firma má sídlo v Irsku, dceřiná firma má sídlo v ČR. Mateřská firma musí být vždy zaregistrována do registru EORI v Irsku, ve styku s celními správami všech členských států Společenství musí používat irské číslo EORI. Má-li dceřiná firma v ČR právní subjektivitu, musí být tato firma zaregistrována v registru EORI v ČR a používat ve styku s celními orgány všech členských států Společenství české číslo EORI. Nemá-li dceřiná firma právní subjektivitu, nesmí být tato firma zaregistrována v registru EORI, ve styku s celními správami členských států Společenství musí používat číslo EORI mateřské firmy, tedy irské číslo EORI. Blíže na: http://www.celnisprava.cz/cmsgrc/ . Případné dotazy je možné zasílat na e-mailovou adresu: cz_eori@cs.mfcr.cz.
Autor: Hanka Michovska

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV