Přehledy o živnostenském podnikání v ČR

Publikováno: 5. 3. 2004

Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravují především živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  Vedle základních funkcí těchto podnikatelských právních norem, o jejichž zdokonalení trvale Svaz obchodu ČR spolu s dalšími podnikatelskými institucemi usiluje, je předmětem zájmu i vývoj a analýza údajů, které vyplývají z živnostenského registru, vedeného živnostenskými úřady v pověřených obcích a ústředně Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Tato analýza je také předmětem pravidelného posuzování vývoje podnikatelské sféry obchodu, která se podle počtu vydaných živnostenských oprávnění pro volnou živnost obchodní podílí na jejich celkovém počtu v národním hospodářství více než jednou třetinou. S ohledem na tento významný podíl, možnost strukturálního a regionálního posuzování živnostenského podnikání v obchodě, pohostinství a ubytování a ve službách cestovního ruchu v aktuálních údajích i v časových řadách zařazujeme pololetně – jako výsledek soustavné spolupráce s MPO – tyto základní přehledy o živnostenském podnikání do našeho statisticko ekonomického servisu:

Tabulky:

K základním charakteristikám vývoje živnostenských struktur za rok 2003 patří:  

  • celkový počet vydaných živnostenských oprávnění se v roce 2003 zvýšil o 115 tis. (o 3,4 %); v porovnání s přírůstkem za rok 2002 a za předchozí léta, byl přírůstek za rok 2003 opět nižší a potvrzující trend k ustálenému vývoji; celkový počet vydaných evidovaných živnostenských oprávnění dosáhl k 31. 12. 2003 počtu 3 518 tis. ŽO; přírůstek v r. 2001 činil 250 tis., v r. 2002 150 tis.)

  • z celkového počtu vydaných ŽO bylo k 31. 12. 2003 - 1 227 tis. na volnou živnost obchodní (§ 33, odst. 1, písm. a) živnostenského zákona ve znění pozdějších předpisů, tj. 34,9 % z celkového počtu vydaných ŽO; obchod se jen těmito ŽO podílí více než 1/3 na všech evidovaných ŽO;

  • počet živnostenských oprávnění v pohostinství a ubytování (pro živnosti řemeslné a volné) činil k 31. 12.. 2003 celkem 178 tis. (z toho 137 tis. živností řemeslných); v oblasti cestovního ruchu bylo evidováno 7,6 tis. ŽO (koncesovaných, vázaných a volných) a 8 tis ŽO pro průvodcovskou činnost (vázané a volné);

  • celkový počet registrovaných podniků živnostenskými úřady k 31. 12. 2003  dosáhl 1 963 tis., t. zn.  proti 31. 12. 2002 o necelých 55 tis. více s tím, že na jednoho podnikatele připadlo 1,8 živnostenského oprávnění; ve vztahu k populaci připadalo k 31. 12. 2003 na 1 tis. obyvatel 345 ŽO a 192 podnikatelů ve smyslu ŽZ;

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV