Cestovní ruch do prosince 2003 – zpráva z února 2004

Publikováno: 13. 2. 2004

Výsledky zahraničního cestovního ruchu v prosinci roku 2003 završily příznivý vývoj návštěvnosti, který se projevoval od srpna – v prosinci přijelo podle hraniční statistiky 7,3 mil. zahraničních návštěvníků, což je o 8 % víc jak v prosinci 2002. Bylo to zejména vlivem zvýšené návštěvnosti z Německa – německých návštěvníků přijelo o 14 % víc jak před rokem, a ze Slovenska, kde se počet návštěvníků zvýšil o 16,3 % proti prosinci 2002. Příjezdy byly vyšší i u států s vízovou povinností (+ 7,5 %) i z ostatních států bez vízové povinnosti (+7,7 %). Výrazný přírůstek byl u letecké dopravy, kterou přicestovalo 280 tis. návštěvníků, což je o 45,0 % víc jak v prosinci 2002. Menší příjezdy byly u Poláků (92,8 %) a Rakušanů (99,1 %).

Přes tento příznivý vývoj v druhé polovině minulého roku nebylo v celkové návštěvnosti dosaženo úrovně roku 2002 , a to o 2,7 %, tj. cca o 2,6 mil. Celoroční výpadek u hlavních zdrojových destinací byl u návštěvníků z Polska (- 5 mil.) a z Rakouska (- cca 160 tis.). Z Německa, Slovenska a ze států s vízovou povinností a ostatních států bez vízové povinnosti přicestovalo návštěvníků víc jak v roce 2002. Pokud jde o způsob využití dopravy v příjezdovém cestovním ruchu, vysoce převládá silniční doprava, kterou použilo 93,3 % návštěvníků. Poprvé v historii příjezdy leteckou dopravou předstihly o cca 37 tis. dopravu železniční, leteckou dopravu využilo 3,32 %, železniční 3,28 % návštěvníků.

U výjezdů našich občanů do zahraničí byl vývoj v uplynulém roce velmi dynamický. Kromě prvního čtvrtletí překročily výjezdy ve zbývající části roku úroveň roku 2002, a to celkově o 5,2 %, což je o téměř 1,8 mil. Zvýšení se projevilo na všech úsecích státní hranice vyjma úseku s Německem, kde došlo k poklesu o 1,6 %. Letecky vycestovalo přes 2 mil. občanů, tj. o 20,6 % víc než v roce 2002. K výjezdům do zahraničí využilo nejvíce našich občanů silniční dopravu – 91,3 %, dále dopravu leteckou – 5,7 % a dopravu železniční 3,0 %.

Tabulka - Příjezdy zahraničních návštěvníků a výjezdy občanů ČR do zahraničí

Strukturu příjezdů na hraničních přechodech v roce 2003 podle sousedních zdrojových zemí ve srovnání s rokem  2002 obsahuje dále uvedená tabulka. Počet návštěvníků ze sousedních zemí tvoří víc jak tři čtvrtiny všech návštěvníků, z toho z Německa 42,9 %, z Polska 15,9 %, ze Slovenska 10,9 % a z Rakouska 7,1 %.

Tabulka - Příjezdy podle hlavních zdrojových zemí

Podobně jako se v hraniční statistice dostaly od srpna příjezdy zahraničních návštěvníků na úroveň roku 2002, zvýšila se též návštěvnost a přenocování v ubytovacích zařízeních. Za I . – III. čtvrtletí 2003 se v porovnání s rokem 2002, kdy došlo v důsledku povodní k mimořádnému poklesu v uvedených ukazatelích, se návštěvnost a přenocování vyvíjely takto >>>:

Následující přehled informuje o využití lůžek a pokojů rovněž za I. – III. čtvrtletí 2003 oproti r. 2002 >>>:

Také při posuzování TOP 15 zemí v návštěvnosti v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu za I. - III. čtvrtletí 2003 je nutno vycházet z mimořádného vývoje v ČR ve III. čtvrtletí, ale i z předchozích vlivů v celosvětovém vývoji cestovního ruchu, což ilustrují  indexy 2003/2001 >>>:

Z průzkum výjezdového a domácího cestovního ruchu – výsledky za I. pololetí 2003

Český statistický úřad zajišťuje od letošního roku čtvrtletně výběrové šetření o výjezdovém a domácím cestovním ruchu v České republice. Údaje pro toto šetření se zjišťují náhodným výběrem u osob starších 15 let a přepočtou se na celou populaci, a to za delší cesty (cesta za účelem trávení volného času a rekreace alespoň se 4 přenocováními), za kratší cesty (1 až 3 přenocování) a za služební cesty (v délce od 1 přenocování, nesmí však překročit 12 měsíců). Šetření zahrnuje mnoho dalších hledisek a charakteristik cest i cestujících. Jeho účelem je navázat na dřívější roční šetření, ale především přizpůsobení struktury a metodického vymezení šetřených ukazatelů mezinárodním požadavkům v souvislosti se začleněním ČR do Evropské unie. Dále jsou uvedeny některé výsledky z uvedeného šetření domácího a výjezdového cestovního ruchu v I. pololetí 2003*)

Podle tohoto šetření uskutečnili občané ČR (ve věku nad 15 let) v I. pololetí celkem 17,1 mil. cest (včetně služebních) alespoň s 1 přenocováním, z toho bylo 14,5 mil. cest v ČR (84,6 %) a 2,6 mil. cest do zahraničí (15,4 %). Průměrná délka domácí delší cesty (tj. cesty za účelem trávení volného času a rekreace) byla 7,28 dne (6,28 přenocování) a zahraniční 11,36 dne (10,36 přenocování). Průměrné výdaje na jednu delší cestu v ČR dosáhly 2 829,3 Kč, na delší cestu do zahraničí 14 456,6 Kč.

Zajímavým hlediskem zahraničního cestovního ruchu se také stala relace Česko – Slovensko

Vzájemný cestovní ruch Česko – Slovensko, resp. Slovensko – Česko se v roce 2003 vyvíjel velmi dynamicky. Lze to posoudit podle vývoje počtu hostů v ubytovacích zařízeních  >>>:

Čeští turisté tvoří zdaleka největší část zahraniční klientely ve slovenských ubytovacích zařízeních – podíl českých turistů za období I. - III. čtvrtletí 2003 dosáhl 35,1 % z celkového počtu zahraničních turistů (hostů v ubytovacích zařízeních), podíl přenocování dokonce 42,8 % z celku. Meziročně došlo ke zvýšení počtu hostů o 7 %, přenocování o 16,4 %. Čeští turisté na Slovensku jsou na prvém místě ze zahraničních turistů, následuje Polsko (187 tis., tj. podíl 16,1 %), dále Německo 143 tis. hostů (podíl 12,3 %) a Maďarsko 82 tis. hostů (podíl 7,1 %).

Slovenští turisté (hosté v ubytovacích zařízeních) jsou v pořadí zahraničních hostů v ČR v období za I. – III. čtvrtletí 2003 na 6. místě za Německem, V. Británií, Polskem, Itálií a Nizozemskem. Podíl slovenských hostů je 4,8 % z celkového počtu zahraničních turistů. Podle počtu ubytování je Slovensko na 5. místě (před Polskem). Meziročně se počet hostů zvýšil o 10,7 %, počet přenocování o 18,8 %.

Při hodnocení vzájemných turistických vztahů je třeba též vzít v úvahu, že mnoho výjezdů (oboustranně) se uskutečňuje v rámci příbuzenských a přátelských styků, tyto cesty nejsou statisticky podchyceny.

Podíly jednotlivých krajů podle návštěvnosti slovenských hostů v ubytovacích zařízeních z celku jsou >>>:

Pro ekonomické a měnové posouzení vývoje zahraničního cestovního ruchu jsou zahrnuty poslední údaje z platební bilance BÚ za tři čtvrtletí roku 2003, které prezentovala Česká národní banka 4. 12. 2003. Z číselného přehledu je zřejmé, že kladné saldo z bilance zahraničního cestovního ruchu v I. – III. čtvrtletí 2003 proti stejnému období v korunách a euru pokleslo, zatímco v kursově sníženém dolaru bylo nad úrovní r. 2002. I v těchto údajích se spolu s měnovým vývojem promítá celkový vývoj cestovního ruchu, resp. nižší příjezdy cizinců a vyšší výjezdy občanů ČR. Bilance zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k obchodní  a platební bilanci BÚ za I. – III. čtvrtletí  2003 oproti témuž období 2002 vykazuje tyto výsledky >>>:

Ekonomiku zahraničního cestovního ruchu za I. – III. čtvrtletí  2003/2002 lze rovněž prezentovat v kontextu s hraničními příjezdy a výjezdy cestujících  (vč. průměrů na osobu) takto >>>:

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV