Rada Svazu pro vzdělávání

Publikováno: 18. 10. 2006

Hodnocení a plán činnosti Rady Svazu pro vzdělávání

Přehled hlavních aktivit řízených Radou Svazu pro vzdělávací činnost v roce 2006

Program činnosti Rady Svazu pro vzdělávací činnost pro rok 2006 byl přijat na jednání představenstva Svazu dne 8. listopadu 2006 v souladu se Strategií činnosti Svazu, jeho Statutem a vnitřním předpisem Rady Svazu (příloha č.4) jako rámcový (otevřený) plán vzdělávacích, poradenských a komunikačních aktivit Svazu. Úloha Rady Svazu pro vzdělávací činnosti se soustředila na podchycení, koordinaci a propagaci akcí a aktivit vyvíjených v rámci Svazu i mimo něj jak samotným sekretariátem Svazu, tak spolupracujícími členskými a partnerskými institucemi a firmami. „Rámcové“ pojetí programu, otevřené všem nově přicházejícím podnětům a iniciativám ve vzdělávací a poradenské činnosti, se opět ukázalo jako účelné a dávající možnosti tyto nové podněty využívat. Potvrdilo, že tento způsob činnosti Rady je za daných podmínek a při organizátorské kapacitě Rady a Sekretariátu Svazu vhodný a účelný, nicméně je žádoucí, aby se postupně dále v daných podmínkách prohluboval a rozvíjel monitorovací a aplikační potenciál vhodných aktivit a do činnosti se soustavně vnášelo více systematičnosti a koordinace podle potřeb členské základny Svazu vč. využití elektronické komunikace (www stránek Svazu).

Pro četnost takto uskutečněných akcí a účastí není uváděn vyčerpávající přehled, ten je evidován sekretariátem a Radou, nicméně pro ilustraci jsou zachyceny alespoň vybrané aktivity (konference, semináře, fóra, porady, edice). Významný podíl sehrála v rámci komunikace rovněž pravidelná i „ad hoc“ konaná jednání představenstva, prezidia, Rady Svazu pro kraje, odborných sekcí, SKT apod.


Vybrané konference a semináře pořádané Svazem či za jeho určité participace 2006:

 • 1. Hodnotící (elektronická) konference SOCR 2006 únor–duben
 • 12. ročník - RETAIL SUMMIT 7.- 8. 2.
 • 7. Konference o rozvoji cestovního ruchu 3. - 4.4.
 • 4. Ekonomické forum obchodu a cestovního ruchu 18. 5.
 • Obchod doména spotřebitele 24. 5.
 • Země živitelka – Družstevní den 29. 8.
 • Franchising Forum – konference ČAF 6.9.
 • Evropský den Franchisingu 9.10.
 • 11. Advertising & Retail Forum 30.-31.10.
 • 23. Výroční konference NFHR ČR 30. 11.- 3.12
 • ROADSHOW 2006 akce pořádaná NFHR
 • HORECA SUMMIT 24. 10.
 • Předání certifikace ISO 2001 listopad
 • Akce Evropského týdne kvality (v přípravě)

Průběžně se konají odborné semináře k aktuálním problematikám například:

 • Kulaté stoly s ČOI , semináře k připravovanému novému Zákoníku práce a k Zákonu o nemocenském pojištění.

Účast (akce) Svazu při veletrzích a výstavách 2006

Brno:

 • GO - 16. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu 12.-15. 1.
 • REGIONTOUR. - 15. mezinár. veletrh turistických možností v regionech 12.-15. 1.
 • STYL & KABO - 27. mezinárodní veletrh módy 14.-16. 2.
 • Salima - 25. Mezinárodní potravinářské veletrhy 7.-10. 3.
 • STYL & KABO - 28. mezinárodní veletrh módy 22.-24. 8.
 • MSV - 47. mezinárodní strojírenský veletrh 18. -22. 9.
 • INVEX - 16. mezinár. veletrh informačních a komunikačních technologií 23 – 27.10.

Praha:

 • Holiday World – Středoevropský veletrh cestovního ruchu 23.–26. 2.
 • SPORTPRAGUE - 30. mezinárodní veletrh sportovních potřeb a módy 22.–26. 2.
 • GASTROSET– 2. mezinárodní veletrh vybavení gastroprovozů (současně 5.– 7.10.
 • WELLNESS BALNEA - 2.mezinárodní veletrh lázeňství, rehabilitace, regenerace, estetiky a fitness 5.–8. 10
 • MADI – 13. mezinárodní veletrh cestovního ruchu a hotelnictví

Tiskové konference Svazu obchodu a CR:

 • 11. 1. 2006 – TK ve spolupráci s ČOI a Min. zdravotnictví – oblast obchodu
 • 12.4. 2006 - TK ve spolupráci s ČOI a Min. zdravotnictví– oblast CR
 • 14. 6. 2006
 • listopad – TK k příležitosti Evropského dne obchodu

Svaz pravidelně spolupracuje s veřejnými i odbornými medii. Mezi odbornými je možno zmínit například spolupráci s ČON (Moderní obchod, Food Service, Minutka, TextilŽurnál), Podnikatel, Prosperita COT, Výběr, Komora, Zboží & prodej, HOREKA.

Svaz se v rámci členství v HK ČR zúčastnil Komorových jarmarků

 • 26. 1. 2006 – 1. Komorový jarmark
 • 15. 6. 2006 – 2. Komorový jarmark

Ediční činnost Svazu

Příručka Správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách I. a II.

Příručka Správné výrobní a hygienické praxe v prodejnách potravin

Přirozené úbytky zboží v obchodě a pohostinství 2006 - aktualizace příručky norem ztratného prostřednictvím OKM

Příručka a CD ROM – volný pohyb služeb a pravidla usazování v zemích EU (grant Úřadu vlády ČR)

Součinnost na edici ročenky Obchod v roce 2005 spolu se smluvním partnerem MPO


Systémové informační a poradenské aktivity

Soustavná činnost Oborového koordinačního místa obchod a cestovní ruch vycházející ze smluvní spolupráce s Hospodářskou komorou (podrobnosti v příloze č. 1 )

Trvalý informační servis poskytovaný na webových stránkách SOCR zahrnující aktuální zpravodajství ze života Svazu, s ním souvisejících událostí; pravidelný statisticko ekonomický informační servis o trhu, obchodě, a cestovním ruchu, vycházející ze smluvní spolupráce s ČSÚ a MPO a z podkladů poradenských členských firem Svazu.(do 31. 8. poskytnuto cca 100 informačních výstupů, 250 str.)


Programová orientace Rady Svazu pro vzdělávací činnost pro rok 2007

Obsahovým základem činnosti Rady Svazu pro vzdělávací činnost zůstává pro následující období Strategie přijatá na valné hromadě v dubnu 2005, závěry této valné hromady, dále závěry z 1. Hodnotící konference Svazu v únoru a dubnu 2006 a z podnětu EUROCOMMERCE v srpnu t. r. konkretizované Politické priority Svazu pro rok 2007 (příloha č. 2). Rada vychází opět z potřeby racionálního organizování a koordinování jednotlivých segmentů vzdělávací, komunikační a informační činnosti ve smyslu platného vnitřního předpisu Rady SOCR. Program je považován za otevřený tak, aby mohl být jeho obsah a konkretizace průběžně podle dispozic představenstva a Rady doplňován a zpřesňován.

Program je konformní se současně projednávaným „Věcným zaměřením činnosti Poradního senátu Svazu“. Předpokladem rovněž je, že přístup k jednotlivým činnostem a akcím, ať již organizovaným přímo Svazem (jeho orgány, organizačními složkami a sekretariátem) anebo zajišťovaným jinými institucemi za součinnosti Svazu, bude podle povahy činností a akcí ve smyslu vnitřního předpisu Rady vždy řešen „ad hoc“. Stěžejní doplnění je předpokládáno v souvislosti s výsledky programování evropských podpor ve vzdělávání v obchodě a CR pro léta 2007–2013 (ze strukturálních fondů a z ESF).

Na jednání Rady dne 31. července 2006 byla v souladu s vnitřním předpisem Rady potvrzena její působnost tak, že koordinací činnosti Rady je pověřen I. viceprezident Svazu M. Ševera, funkci předsedy Rady vykonává L. Vomáčka, členy jsou I. Vlčková, J. Kváčová, H. Michovská, M. Zeman a L. Šípek.

Struktura obsahové orientace činnosti pro následující období (zbytek roku 2006 a rok 2007) navazuje na její složení a průběh v roce 2006 a podle současně dostupných podkladů spočívá v těchto segmentech:


Vybrané konference a semináře plánované Svazem, popř. za součinnosti Svazu

 • 13. ročník - RETAIL SUMMIT (6.- 7. 2. 2007
 • 8. Konference o rozvoji cestovního ruchu (duben 2007)
 • 5. Ekonomické forum obchodu a cestovního ruchu (termín bude určen podle organizačních možností)
 • 5. Konference o etice v podnikání se zřetelem na prosazování společenské odpovědnosti firem - Corporate Social Responsibility – součinnost se sdružením Korektní podnikání (termín bude určen podle organizačních možností)
 • Účast na odborných seminářích (organizovaných Svazem průmyslu a dopravy) zaměřených na školení zaměstnavatelů v problematice nového Zákoníku práce (moduly semináře budou přizpůsobeny jednotlivým typům a velikostem firem - SOCR zajistí výběr pro členy Svazu budou připraveny ve třech typech:

- pro malé zaměstnavatele – do 25 zaměstnanců

- pro střední zaměstnavatele – do 250 zaměstnanců (ve firmách bez odborů)

- pro velké firmy a firmy, kde působí odborová organizace.

(Bezplatné semináře budou probíhat v sídlech členů nebo v sídle SOCR ČR; SP ČR zajistí lektora a písemné podklady pro účastníky seminářů (brožura k novému ZP, k zákonu o nemocenském pojištění a ke kolektivnímu vyjednávání a sociálnímu dialogu). Semináře se uskuteční od září do prosince 2006.

 • Semináře a obdobné poradenské a vzdělávací akce k postupům pro čerpání ze strukturálních fondů, zejména pod gescí MPO (OPPI), MMR (ROP), MPSV (OP LZZ).

Termíny konání stanoví pořadatelé postupně podle aktuálnosti konání jednotlivých akcí. Předpokládají se pořadatelé a organizátoři z okruhu členských a partnerských institucí SOCR

 • Semináře a obdobné poradenské a vzdělávací akce k nové legislativě v oblasti podnikání, provozování, hygieně a dalších kriteriích obchodu, ubytování a stravování a cestovních kanceláří.

Termíny konání stanoví pořadatelé postupně podle aktuálnosti konání jednotlivých akcí. Předpokládají se pořadatelé a organizátoři z okruhu členských a partnerských institucí SOCR.

Účast (akce) Svazu při veletrzích a výstavách 2007

Opět se předpokládá účast Svazu na pro obchod a cestovní ruch na významných veletržních a výstavních akcích především Brně a v Praze s tím, že kalendář akcí bude stanoven při doplňování celkového programu Rady

Tiskové konference Svazu obchodu a CR a mediální spolupráce:

Počítá se s konáním pravidelných (alespoň čtvrtletních) tiskových konferencí k podni-katelskému hodnocení vývoje obchodu a cestovního ruchu a ke specifickým aktuálním tématům obou odvětví vč. možnosti spolupráce se zainteresovanými orgány (např. dozorovými).

Bude pokračovat spolupráce s veřejnými i odbornými medii zejména s ČON (Moderní obchod, Food Service, Minutka, TextilŽurnál), Podnikatel, Prosperita COT, Výběr, Komora, Zboží & prodej, HOREKA.


Ediční činnost Svazu

Vedle obvyklých každoročních titulů (např. s výsledky obchodu a cestovního ruchu) bude připravena a realizována edice potřebných pomůcek vyplývajících z podílu Svazu na evropských projektech a podporách. Edice bude upřesněna v souvislosti s průběžným doplňováním programové orientace.


Systémové informační a poradenské aktivity

Činnost Oborového koordinačního místa obchod a cestovní ruch vycházející ze smluvní spolupráce s Hospodářskou komorou bude řešena ve smyslu přílohy č. 1

Bude pokračovat soustavný svazový informační servis poskytovaný na webových stránkách SOCR zahrnující aktuální zpravodajství ze života Svazu, s ním souvisejících událostí; pravidelný statisticko ekonomický informační servis o trhu, obchodě, a cestovním ruchu.


Aktivizace poradenské sekce Svazu

Je navržena jako součást závěrů k jednání o tomto programu a bude řešena adekvátními kroky přímo za účasti členských poradenských firem

Informace o projektech získaných v působnosti SOCR ČR ze strukturálních fondů (ESF) a z prostředků ČR v období 2004 –2006


Oborové koordinační místo

 • doba trvání projektu: od 10/003 do 31. 12. 2006
 • projekt HK ČR – Informační místa pro podnikatele
 • měsíční příjem z tohoto projektu – aktuálně od 1. 4. 2006 Kč 484 896,- (bez DPH)
 • spolufinancováno Svazem
 • předkladatel projektu: Hospodářská komora ČR
 • výstup projektu: dle schválených Metodik InMP

Grant od Úřadu vlády ČR

 • doba trvání grantu : od 1. 6. 2006 – 31. 12. 2006
 • projekt Úřadu vlády České republiky : Pravidla pro volný
 • pohyb služeb a svobodu usazování v EU
  • výstup projektu: brožura, CD ROM a 2 semináře

  Projekt Rozvoj odborného vzdělávání pro cestovní ruch – Manažer bezpečnosti potravin v gastronomii

  • doba trvání projektu: od 1. 9. 2006 do 31.12. 2007
  • projekt v rámci JPD 3 – Magistrát hl. m. Prahy
  • výstup projektu: vzdělávání, semináře, příručky, certifikace

  Projekt Rozvoj profesního vzdělávání v oblasti maloobchodních sítí prodejen potravinářského zboží

  • doba trvání projektu: od 15. 9. 2006 do 14. 9. 2007
  • projekt v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů – MPSV
  • výstup projektu: vytvoření vzdělávacího systému pro pracovníky malých nezávislých obchodů (zpracováno jako pilotní projekt pro MO Brněnka)

  Spolupartnerství v Projektu Inovace studijního programu Ekonomika a management doba trvání spolupartnerství: od 1. 7. 2006 do 31. 7. 2008

  • projekt v rámci Operačního programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
  • předkladatel projektu: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno výstup projektu: Inovace studijního programu Ekonomika a management

  Spolupartnerství v Projektu Centrum dalšího rozvoje regionu Praha - Severovýchod

  • doba trvání spolupartnerství:
  • projekt v rámci Programu JPD 2 pro dřívější regiony Prahy 9
  • předkladatel projektu: Vyšší odborná škola ekonomicko-právní a Střední škola
  • výstup projektu: vznik CEDRRu v areálu VOŠ

  Programy ze strukturálních fondů – programovací období 2007-2013


  Cíle strukturální a kohezní politiky pro programovací období 2007-2013:

  V prvním programovacím období (tj. 2004-2006) se finanční nástroje zaměřily na dosažení následujících cílů (tj. směřování finančních prostředků na regiony) :

  • Cíl 1 – Podpora rozvoje zaostávajících regionů (zde předpoklady pro zařazení a čerpání splňují všechny regiony NUTS II v ČR s výjimkou Prahy, která výrazně převyšuje průměr EU). V rámci tohoto cíle je realizován Operační program rozvoje lidských zdrojů;
  • Cíl 2 – Podpora strukturálně postižených regionů;
  • Cíl 3 – Podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti (Praha čerpá pomoc z prvního programovacího období pod Cílem 2 a 3 a v rámci Jednotného programového dokumentu – JPD 3).

  Pro programovací období 2007-2013 byly stanoveny tyto cíle:

  • Cíl 1 – Konvergence
  • Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
  • Cíl 3 – Evropská územní spolupráce.

  Nejdůležitější typy programů pro plánovací období 2007-2013 (z hlediska zdroje financování):

  Evropský sociální fond

  Operační programy financované z tohoto zdroje jsou již projednány na úrovni ČR i EU a jejich obsahy a podmínky jsou téměř před dokončením.

  Programy, které umožní čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze, jsou:

  • Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ) v rámci Cíle Konvergence – bude řízen MPSV,
  • Operační program V zdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v rámci Cíle Konvergence/ - bude řízen MŠMT,
  • Operační program Praha Adaptabilita (OP PA) v rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – je určen výhradně pro Prahu a bude řízen Magistrátem hl. m. Prahy.

  Další podrobnosti o Operačních programech financovaných z ESF jsou zveřejněny v rámci systému Informační místa pro podnikatele – garantovanou informaci o této problematice zpracovalo OKM obchod a cestovní ruch.


  Evropská rozvojová banka

  Na obsahu Operačních programů určených konkrétně pro rozvoj regionů nyní pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Základem budou Regionální operační programy (ROP), které své dotační tituly směřují k řešení problémů na konkrétní region ČR.

  Globálním cílem Regionálních operačních programů je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého rozvoje regionů a využití jejich potenciálu.

  Zaměření podpor Regionálního operačního programu (Specifické cíle ROP) s přihlédnutím k problematice cestovního ruchu :

  • zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a vytváření pracovních příležitostí
  • modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově související s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto území pro hospodářský rozvoj.

  Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je řešen jako samostatná kapitola v Národním strategickém referenčním rámci, je možno předpokládat jeho zdůraznění ve všech budoucích připravovaných druzích Operačních programů.


  Další evropské finanční zdroje

  Jedním z nejvýznamnějších Operačních programů pro podnikatelskou veřejnost je Operační program Podnikání a investice (OPPI).

  V současné době se zpracovávají připomínky k zveřejněnému návrhu na internetových stránkách MPO a CzechInvestu. Následně budou projednány s Evropskou komisí a po jejich schválení budou zveřejněny obvyklým způsobem pro podnikatelskou veřejnost.

  Tento program bude řízen MPO ve spolupráci s Agenturou CzechInvest, CzechTrade, MŠMT a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Má celkem 3 cíle – Priority:

  • Priorita 1 – Podnikání a inovace – program Start, Inkubátor, Kredit, Progres, Záruka, Rozvoj III, Využití ICT v podnicích. Marketing, Inovace, Potenciál, Patent, Eko-energie, EPC (energetické služby),
  • Priorita 2 – Prostředí pro podnikání a inovace – program Spolupráce (Klastry), Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (školící střediska), Nemovitosti, Prosperita II,
  • Priorita 3 – Služby pro rozvoj podnikání – program Poradenství, Internacionalizace, Specializované veletrhy a mise v zahraničí, Rozvoj strategických a ICT služeb, Trendy,
  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVpK) s MŠMT – program EDUCA, Zavádění moderních forem řízení a Rozvoj lidských zdrojů.

  Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR v současné době usiluje o to, aby podnikatelé z oblasti obchodu a cestovního ruchu měli přístup do jednotlivých programů z Operačního programu podnikání a Inovace.

  V rámci plánovacího období 2007-2013 budou vyhlašovány i další programy, které budou řízeny např. Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Vládou ČR apod.

  Shrnutí:

  Plánovací období 2004-2006 mělo pouze 5 operačních programů:

  • Operační program Průmysl a podnikání
  • Operační program Rozvoje lidských zdrojů
  • Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
  • Operační program Infrastruktura
  • Společný Regionální operační program a
  • dva jednotné programové dokumenty pro Cíl 2 a 3 v Praze

  Plánovací období 2007-2013 počítá s využitím 24 operačních programů:

  • Operační program Podnikání a Inovace
  • Operační program Výzkum, vývoj, inovace
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
  • Operační program Životní prostředí
  • Operační program Doprava
  • Integrovaný operační program
  • 7 x Regionální operační program
  • Operační program Technická pomoc
  • Operační program Praha – Konkurenceschopnost
  • Operační program Praha – Adaptabilita
  • 5 x Operační program Přeshraniční spolupráce
  • 2 x Operační program Nadnárodní a mezinárodní spolupráce

  Autor: testt testt

  ODKAZY A ZPRÁVY

  STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV