Nakládání s historickým elektrozařízením - financování

Publikováno: 5. 6. 2006

Informace Ministerstva financí ČR k problematice financování nakládání s historickým elektrozařízením podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech na www.mfcr.cz z 23.5.2006.

Problematika financování nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odkaz na stránky ministerstva financí ČR zde.

Výrobci definovaní zákonem č.185/2001 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), a to provozovateli kolektivního systému, který je zapsán pro danou skupinu historického elektrozařízení v Seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí. Pokud účetní jednotka zjistí, že účtovala o příspěvku na historické elektrozařízení (elektrozařízení pocházející z domácností, uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které je určeno ke zpětnému odběru) do kolektivního systému, který není Ministerstvem životního prostředí zapsán do Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení jako provozovatel, jenž zajišťuje společné plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením, je povinna uvést své účetnictví do souladu s ustanovením § 7 odst. 1 a § 8 odst. 2 zákona o účetnictví. V daném případě je nezbytné zohlednit tyto skutečnosti:

  • účetní jednotka, plnila vůči někomu, kdo nesplňuje požadavky zvláštního právního předpisu,

  • účetní jednotka má nárok na vrácení takovéhoto plnění,

  • účetní jednotka má povinnost odvést příspěvek do správného "legálního" kolektivního systému, jelikož se "nesprávným" plněním nezbavuje svých povinností stanovených zvláštními právními předpisy.

Je též nezbytné posoudit předmětnou skutečnost, že výrobce odvádí příspěvek na historické elektrozařízení do kolektivního systému, který není zapsán do Seznamu vedeného Ministerstvem životního prostředí pro danou skupinu historického elektrozařízení, a to z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pro úplnost se uvádí, že příjmy provozovatelů kolektivního systému, které jim plynou z příspěvků výrobců podle zvláštního právního předpisu (zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhláška) jsou podle § 19 odst. 1 písm. zo) zákona o daních z příjmů osvobozeny od daní z příjmů, a to za podmínky, že tito provozovatelé jsou zaregistrováni podle zvláštního právního předpisu, tzn. podle citovaného zákona  a vyhlášky. Pouze provozovatelé kolektivních systémů, kteří jsou oprávněni vybírat příspěvky od výrobců na základě zápisu do Seznamu vedeného Ministerstvem životního prostředí, mají příjmy z těchto příspěvků osvobozeny.

 

Ing. Petr Plesnivý

ředitel odboru - Účetnictví a audit

Ministerstvo financí

 

Autor: testt testt

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV