Aktuální vývoj v oblasti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Publikováno: 24. 3. 2006

Pracovní skupina pro problematiku zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu zahájila svou činnost. Jejím členem byl jmenován také zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu.
Ke dni 24.2.2004 bylo Ministerstvu životního prostředí podáno řádově přes 2700 návrhů na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení. Toto číslo zahrnuje i výrobce, kteří se rozhodli přenést svoje povinnosti vyplývající z 8. dílu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o odpadech“) na provozovatele kolektivních systémů. Počet podaných návrhů na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení stále roste, i v souvislosti s působením vybraných kolektivních systémů na výrobce elektrozařízení, kteří nepodali návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení v zákonem stanoveném termínu, tj. do 12. října 2005. Všichni provozovatelé kolektivních systémů, kteří na základě plných mocí výrobců elektrozařízení podali návrh na zápis do Seznamu, svá podání doplňovali údaji dalších výrobců i po 12. říjnu 2005, a to i několikrát. Tato skutečnost měla pochopitelně za následek prodloužení doby nezbytné pro náležité posouzení podaných návrhů. Správní řízení o zápisu výrobců do Seznamu jsou postupně ukončována. Dne 5. prosince 2005 nabylo právní moci rozhodnutí o zápisech výrobců zapojených v kolektivním systému ELEKTROWIN a. s., kterému bylo přiděleno celkem 232 evidenčních čísel výrobců elektrozařízení.. Dne 13. prosince2005 nabylo právní moci rozhodnutí o zápisech výrobců zapojených v kolektivním systému EKOLAMP s.r.o., kterým bylo přiděleno cekem 165 evidenčních čísel výrobců elektrozařízení. Dne 22. prosince 2005 nabylo právní moci rozhodnutí o zápisech výrobců zapojených v kolektivním systému ASEKOL s.r.o., kterým bylo přiděleno celkem 273 evidenčních čísel výrobců elektrozařízení. Dne 16. ledna 2006 nabylo právní moci rozhodnutí o zápisech výrobců zapojených v kolektivním systému RETELA s.r.o., kterým bylo přiděleno celkem 459 evidenčních čísel výrobců elektrozařízení. Rozhodnutí o zápisech výrobců zapojených v kolektivních systému REMA 100IK, a.s. do Seznamu bylo vydáno dne 19. ledna 2006, ale nenabylo právní moci, protože se kolektivní systém REMA 100IK, a. s. v rámci správního řízení odvolal. O vydání rozhodnutí o zápisech výrobců a kolektivních systémů do Seznamu pro jednotlivé skupiny elektrozařízení ministerstvo informovalo veřejnost v tiskových zprávách a podrobné informace jsou uvedeny na www stránkách ministerstva. Pro úspěšné zavedení komplexního celorepublikového systému pro nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je nezbytná úzká spolupráce řady relevantních odborů MŽP, zejména odboru odpadů, odboru legislativního a odboru ekonomiky životního prostředí. V tomto smyslu ministr RNDr. Amrozek učinil patřičné kroky společně s náměstky příslušných odborů. Jedním z opatření je i zahájení činnosti pracovní skupiny pro problematiku zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu, jejímž členem byl jmenován také zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu pan Stříteský. Koncem ledna jmenoval ministr financí, Bohuslav Sobotka, do této pracovní skupiny čtyři zástupce Ministerstva financí, kteří se již podíleli i na přípravě vyhlášky č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízením a elektroodpady. V současné době se připravuje druhá schůzka pracovní skupiny. Považujeme za velmi pozitivní, že zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu bude moci projednávat připomínky členů Svazu a podílet se na event. novelizaci zákonných norem. Uvítali bychom proto, kdybyste nám oznámili vaše poznatky, zkušenosti a návrhy na novelizaci vyhlášky a zákona o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady telefonicky na číslo: 224 805 159 nebo na email: michovska@socr.cz.
Autor: testt testt

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV