Cestovní ruch ČR: Výkonnost odvětví stoupá při stejné zaměstnanosti

Publikováno: 5. 4. 2018

ČSÚ zveřejnil výsledky tzv. satelitního účtu cestovních ruchu v ČR za rok 2016. Plyne z nich, že turismus zůstává výrazným segmentem sektoru služeb i ekonomiky České republiky.

Cestovní ruch je podle výkonnosti na sedmém místě v pořadí odvětví české ekonomiky – produkuje 2,8 % hrubé přidané hodnoty v zemí (po zpracovatelském průmyslu s 26,8 %, obchodu s 10,9 %, segmentu nemovitostí s 8,4 %, stavebnictví s 5,6 % a odvětví veřejných služeb (zdravotnictví a sociální péče se 4,3 % a vzdělávání se 4,2 %). 

Zaměstnanost v cestovním ruchu je v relaci k celkovým číslům za ekonomiku – tvoří 4,4 % celkové zaměstnanosti - vyšší, než odpovídá proporci na ekonomickém výkonu země (na HDP turismus participuje z 2,9 %, na hrubé přidané hodnotě z již zmíněných 2,8 %). To z obecného pohledu značí, že odvětví je ve srovnání s ekonomikou celkem méně produktivní (na jednotku výkonu je zapotřebí více lidské práce, než je tomu za ekonomiku jako celek). To samozřejmě souvisí s charakterem odvětví - lidská práce je v turismu, vlivem omezených možností aplikovat technologie, významnějším výrobním faktorem než např. ve zpracovatelském průmyslu (zde je podíl na celkové výkonnosti české ekonomiky i na úhrnné zaměstnanosti přibližně stejný, tj. 26,8 %, resp. 26,5 %). 

Z výše uvedených důvodů zaujímá cestovní ruch v pořadí podílu zaměstnaných osob na celkové zaměstnanosti mezi odvětvíme české ekonomiky šesté místo. Vztáhneme-li však výkon a zaměstnanost v turismu jen k samotnému sektoru služeb, pak je toto odvětví na pátém, resp. čtvrtém místě. Jde o údaje z roku 2016, zpracované v tzv. satelitním účtu cestovního ruchu, který je součástí národního účetnictví (roční zpoždění plyne především z obtížného zpracování výkazů).

Po setrvalých poklesem počtu zaměstnaných v cestovním ruchu, které byly patrné od roku 2009 do roku 2014, se v roce 2015 i 2016 počty těch, kteří nacházejí v tomto odvětví sužeb práci, začal zvyšovat (graf 1). V roce 2016 jich bylo 231,5 tisíc. 

V ČR mají relativně vysoký podíl na celkové zaměstnanosti v cestovní ruchu tzv. sebezaměstnaní –  jestliže statut zaměstnance mělo v roce 2016 celkem 190 tis. osob pracujících v tomto odvětví, sebezaměstnaných zde působilo 41,5 tisíc.  V hotelích, restauracích, osobní dopravě související s cestovním ruchem, spolu s cestovními agenturami, kulturními službami a ostatními činnostmi bylo sebezaměstnaných 63,4 % mužů a 36,6 % žen. Podíl sebezaměstnaných žen je v turismu mírně vyšší než za ekonomiku jako celek (33,9 %), jak je patrné z grafu 2. Co se týká zaměstnávání cizinců, je jejich podíl v cestovnímu ruchu České republiky vyšší, než odpovídá ekonomice jako celku (graf 3), a to dlouhodobě. 

Lze předpokládat, že i data za rok 2017 přinejmenším potvrdí velmi dobrou výkonnost cestovního ruchu České republiky jak vzhledem k domácímu turismu povzbuzovanému dobrou finanční kondicí českých domácností, tak i v příjezdovém cestovním ruchu, který byl loni posilován především prudkým růstem počtu turistů z Asie. 

Graf 1: Vývoj zaměstnanosti v cestovním ruchu ČR a v ekonomice jako celku (v % y/y)

čsu1.jpg

Graf 2: Struktura zaměstnanosti mužů a žen v cestovním ruchu ČR (v % z celkové zaměstnanosti)

 čsu2.jpg

Graf 3: Podíly nerezidentů na počtech zaměstnaných v cestovním ruchu ekonomiky ČR (v % celkové zaměstnanosti odvětví)

čsu3.jpg

 

 

Zdroj: Drahomíra Dubská, ECONS DD

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV