Český trh práce stále ve skvělé kondici

Publikováno: 16. 5. 2017

Přestože se zdálo, že vynikající údaje českého trhu práce už zřejmě další zlepšení nečeká, ukázalo první čtvrtletí letošího roku další pozitivní posuny jak v míře zaměstnanosti, tak v úbytku počtu lidí bez práce – jejich relativní počty se narozdíl od vývoje v EU dále snížily. Mohutně nabírají především služby.

V současné době se plní přání většiny lidí v produktivním věku, pro něž je práce vysokou životní hodnotou - nabízená místa  v regulérním zaměstnaneckém poměru, časově neomezená co se týká typu uzavíraných smluv (práce na dobu neurčitou získalo nově 37,9 tis. lidí z celkového přírůstku počtu zaměstnanců o 45,1 tis. osob). A jak za měsíc zřejmě potvrdí data ČSÚ, také rostoucí mzdy, podle zpráv z firemního sektoru i dosavadních údajů za nepodnikatelskou sféru v meziročním vyjádření. Práci získávají ve velkém hlavně ženy, jejichž podíl na trhu práce se předtím zvyšoval pomaleji než u mužů - na celkovém meziročním přírůstku počtu zaměstnaných osob v letošním prvním čtvrtletí, tj. +82,5 tis. osob, se podílely více ženy (+47,4 tis. osob). Tato skutečnost koresponduje s tím, že narůstá rychle zaměstnanost ve službách (+52 tis. osob y/y), které jsou v České republice tradičně spíše doménou žen. Lidi však nabíral iI sekundární sektor, ale v porovnání se službami méně (+30,6 tis. osob y/y) s výraznou převahou zpracovatelského průmyslu (+24,6 tis. osob y/y).

Míra zaměstnanosti v ČR je šestá nejvyšší v EU po severských zemích (Švédsko, Nizozemí, Dánsko), Německu a UK. Podle dat Eurostat činí její výše 72,9 % celkové zaměstnanosti v domácím konceptu, očištěno o sezónnost pak 72,7 %. Mužů v ČR  pracují čtyři pětiny (80 %), což je i na Evropu vysoké číslo a plyne z industriálního charakteru české ekonomiky s tradičně vysokou zaměstnaností mužů. Evropsky srovnatelná je pak zaměstnanost žen (65,4 %).

Opět výrazně klesla míra nezaměstnanosti. V mezinárodně srovnatelných proporcích (podle metodiky ILO) neměla v ČR práci v letošním prvním čtvrtletí pouhá 3,5 % aktivní populace ve věku 15-64 let a očistíme-li toto číslo o sezónnost, pak dokonce pouze 3,3  %. V EU 28 činí srovnatelné podíly 8,4 % a 8,1 % s významně horší situací na trhu práce eurozóny (9,9 % aktivní populace v prvním čtvrtletí 2017). Také v EU 28 se meziročně obecná míra nezaměstnanosti zlepšila, ovšem ve srovnání s posledním čtvrtletím loňského roku (8,2 %) byla opět vyšší. Naproti tomu v ČR klesla obecná míra nezaměstnanosti i mezičtvrtletně, ze 3,6 % na 3,5 %, jak je patrné z grafu 1. Vývoj trhu práce České republiky je tedy lepší než její vývoj v EU – od loňského prvního čtvrtletí je ČR zemí s nejnižší obecnou mírou nezaměstnanosti ze všech zemí Unie, což platí i aktuálně podle dat Eurostatu za vzorek zemí s dosažitelnými daty v době zpracovávání této analýzy (graf 2). V absolutních číslech ubylo v ČR ve skupině nezaměstnaných meziročně téměř 47 tisíc osob. Nižší jsou i počty tzv. ekonomicky neaktivních.

Z pohledu zaměstnanosti odvětví nejsou aktuální data od ČSÚ zatím k dispozici. Zajímavý je však i dlouhodobý pohled srovnávající např. odvětví CZ NACE G Velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel se zaměstnanosti za ekonomiku ČR celkem. Nástup silné ekonomické konjunktury v roce 2015 zvýšil výrazně meziroční přírůstek zaměstnanosti v tomto odvětví, který převýšil velikost přírůstku trhu práce české ekonomiky jako celku (graf 3).

Trh práce, resp. jeho absorpční schopnost - z pohledu dosažitelné pracovní síly v ČR a její struktury, resp. struktury nabídky a poptávky po této pracovní síle - již začíná pravděpodobně kulminovat, alespoň co se týká výše obecné míry nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných na aktivním obyvatelstvu v ČR se již blíží přirozené míře nezaměstnanosti (podle ekonomické teorie kolem 3 %). Sílí zaměstnanost žen i lidí ve věkové kategorii nad šedesát let.

Problémem českého trhu práce tak zůstává nevyrovnanost ve struktuře nabídky pracovní síly a ve struktuře poptávaných pracovních míst.

 

Graf 1:  Vývoj obecné míry nezaměstnanosti vybraných zemí a uskupení (v % aktivní populace, metodika ILO)

graf 1_vyvoj obecne miry nezamestnanosti v 1q2017.png

Pramen: Eurostat

 

Graf 2:  Srovnání zemí podle obecné míry nezaměstnanosti (1q2017, v % aktivní populace, metodika ILO)

graf 2_srovnani dle obecne miry nezamestnancosti.png

Pramen: Eurostat

 

Graf 3:  Dlouhodobý pohled - vývoj zaměstnanosti v odvětví CZ NACE G Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel a v ekonomice ČR celkem (celkové počty zaměstnaných osob, z toho žen, y/y v %)

graf 3_dlouhodoby pohled na vyvoj zamestnanosti.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

Uložit

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV