Balené versus nebalené a jak je správně označit

Publikováno: 25. 11. 2014

Mezi výrobci i prodejci potravin stále, koluje celá řada nepravd o tom, jaké informace a na čem mají být správně umístěny. Ilustrativní manuál Potravinářské komory ČR

V příloze ilustrativní manuál - Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin v kontextu novely zákona o potravinách a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

ke stažení také na http://www.foodnet.cz 

V materiálu jsou uvedeny  pouze příklady, jde o jakýsi návod, který můžete vytvořit pro tvorbu označení pro konkrétní výrobky. Je třeba napříkla rozlišovat mezi obchodními názvy a zákonnými názvy atd

Další informace k označování potravin dispozici na www.socr.cz viz např.:


S blížícím se koncem roku je stále větší pozornost věnována označování balených a nebalených potravin. Mezi samotnými provozovateli potravinářských podniků, kam patří jak výrobci potravin, tak i jejich prodejci, však stále, i přes všechno, co bylo řečeno a napsáno, koluje celá řada nepravd o tom, jaké informace a na čem mají být správně umístěny.  

 

Shrneme-li si v krátkosti základní povinnosti při označování, je nutné mít na paměti zejména to, jaké požadavky klade nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách (dále jen „nařízení“) a jaké požadavky jsou kladeny zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o potravinách“). Požadavky nařízení se předně uplatní především na balené potraviny, zatímco požadavky zákona o potravinách stanoví povinnosti při označování nebalených potravin, resp. potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele. Někdy se však požadavky obou předpisů mohou prolínat, a to prostřednictvím odkazů uvedených přímo v zákoně o potravinách. Nevzniká tak sice komplikovaná situace, nicméně nepozornému čtenáři mohou leckteré souvislosti snadno uniknout. Zkusme se na celou situaci podívat např. z pohledu pečiva, tedy potraviny, kterou zpravidla kupujeme každý den.

 

Balené potraviny

 

Povinnými údaji pro balené potraviny jsou ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení

→      název potraviny, kterým se rozumí zákonný název, tj. u pečiva název druhu, skupiny a podskupiny stanovený vyhláškou č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a neexistuje-li zákonný název, uvede se název popisný nebo vžitý;

→      seznam složek, který se nadepíše nebo uvede patřičným nadpisem obsahujícím slovo „složení“ (uvádí se v sestupném pořadí, až na určité výjimky, všechny složky a složené složky se rozepisují – i ty, jichž je ve složení méně jak 2 %);

→      alergeny, které musí být uvedeny přímo ve složení a zvýrazněny tak, aby byly dostatečně odlišeny od ostatních složek (způsob zvýraznění nařízení nestanoví, řada výrobců jej řeší tučným písmem, ale lze použít např. velká písmena);

→      čisté množství potraviny (pro pečivo zůstávají např. i nadále zachovány hmotnostní odchylky uvedené ve vyhlášce);

→      datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;

→      zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití (jsou-li nezbytně nutné);

→      jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potraviny uváděna na trh, a není-li usazen v EU, pak dovozce potraviny na trh EU, přičemž není povinností uvádět konkrétní hospodářskou činnost takového subjektu (např. to, že se jedná o distributora apod.);

→      země původu nebo místo provenience, která se ale na balené pečivo nevztahuje;

→      návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít (tento údaj se na baleném pečivu zřejmě objeví pouze ve výjimečných případech);

→      u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v % objemových,

→      výživové údaje, pro jejichž uvádění na balených potravinách ale platí prodloužené přechodné období – musí být povinně uváděny až od 13. prosince 2016, pokud je však provozovatel potravinářského podniku uvede dobrovolně anebo nedobrovolně pod tlakem svého odběratele dříve, musí být již v souladu s požadavky nařízení.

 

Je tedy evidentní, že se na baleném pečivu po 13. prosinci 2014 nemusí objevit

→      údaj o konkrétní zemi původu;

→      obsah alkoholu a

→      výživové údaje.

 

Povinné údaje se na balených potravinách uvádějí v povinné velikosti písma, a to 1,2 mm nebo 0,9 mm v závislosti na největší ploše obalu. Přitom např. etiketu na pytlíku bude nutné adekvátně zvětšit, pokud na ni nebude možné všechny povinné údaje v povinné velikosti písma umístit. Druhou variantou je umístit na takový obal např. etikety dvě, protože nařízení nestanoví, že povinné údaje musí být umístěny na přední straně obalu (hovoří se pouze o stejném zorném poli, v němž se u baleného pečiva objeví název a čisté množství anebo, jsou-li uvedeny, výživové údaje).

 

Nelze zapomenout na další doplňkové povinné údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení, které jsou stanoveny pro určité druhy nebo skupiny potravin (např. „se sladidly“, „baleno v ochranné atmosféře“ apod.). Ty v povinné velikosti písma být nemusí, nevážou-li se přímo k povinnému údaji podle čl. 9 odst. 1 (jako např. údaj „se sladidly“, který se musí umístit přímo k názvu potraviny – ta je povinným údajem, a tudíž i údaj „se sladidly“ musí být v povinné velikosti písma).

 

Je nutné si také uvědomit, že informace o potravině musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné (tj. pokud možno žádné zkratky složek). Nesmějí být zavádějící, co se týká vlastností nebo charakteristiky potraviny (viz. čl. 7 nařízení). Povinné informace o potravině nesmí být skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem či vyobrazením (krásný obrázek nesmí na obalu / etiketě zabírat místo pro povinné údaje). Požadavky nařízení se použijí i na související reklamu a obchodní úpravu potravin (tvar, vzhled, balení, obalové materiály, způsob jejich úpravy či místo vystavení…).

 

Provozovatel potravinářského podniku musí být s nadsázkou tak trochu věštec. Při označování, a zejména zdůrazňování složek (graficky, slovně), které spouští tzv. QUID (quantitative ingredient declaration), by měl předjímat, co je ještě spotřebiteli zřejmé a co nikoli. Spotřebiteli musí být na první pohled jasné, co může od výrobku očekávat. Od zdůrazněné složky se odvíjí jeho preference a to, po jakém výrobku nakonec sáhne. Je-li tedy v označení zdůrazněna čokoláda (např. „rohlík s čokoládou“), musí být skutečně ve výrobku čokoláda a ve složení musí být uvedeno množství takto zdůrazněné složky (a znovu pozor: jedná se o složku složenou, kterou je nutné rozepsat).

 

Dále je potřeba vzít do úvahy i požadavky vyplývající z jiných právních předpisů, ne pouze z nařízení, zákona o potravinách a vyhlášky. Při komunikaci o potravině se může provozovatel potravinářského podniku velmi snadno dostat pod regulaci dalšími právními předpisy, ať půjde o uvedení výživového tvrzení (spouští povinné uvedení výživových údajů), různá označení jakosti („čerstvý“ či „poctivý“) anebo i jenom přidávání vitamínů nebo minerálních látek. Existuje také celá řada označení, která by mohla být z pohledu obecných požadavků potravinového práva vnímána jako zavádějící („bez alergenů“, „bez umělých éček“ nebo „bezpečná potravina“).

 

Nebalené potraviny

 

Povinné údaje na nebalených potravinách, a tedy i nebaleném pečivu, se řídí především požadavky zákona o potravinách, a to nově naformulovaného § 8, který vstoupí v účinnost 1. ledna 2015.

 

Jediným povinným údajem, který má být uváděn u nebalených potravin (nebalenými potravinami se rozumí i pokrmy) a který vyplývá přímo z nařízení, je údaj o alergenech. Členské státy si však stanoví, jakým způsobem má být tento údaj uváděn. Reaguje na to tedy i novela zákona o potravinách v § 8 odst. 3.

 

V souvislosti s uváděním povinných údajů na nebalených potravinách zákon o potravinách rozlišuje v zásadě trojí způsob sdělování povinných informací, a to prostřednictvím

 • údajů uvedených v těsné blízkosti potraviny;
 • údajů uvedených v blízkosti místa nabízení k prodeji, a
 • údajů poskytovaných na vyžádání spotřebitele nebo zpřístupněných jinou formou

těsné blízkosti nebalené potraviny musí být viditelně a čitelně uvedeny

 • název a adresa provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil (uvede se adresa zapsaná v rejstříku, a to přímo konkrétního výrobce);
 • název (zákonný) potraviny;
 • údaj o množství hlavní složky, pokud tak stanoví právní předpis (na nebalené pečivo se tedy tato povinnost nevztahuje, jelikož ji dále žádný právní předpis nestanoví);
 • údaj o třídě jakosti, pokud tak stanoví právní předpis (u nebaleného pečiva nepřichází tedy její uvádění v úvahu);
 • země původu ve smyslu nařízení (u nebaleného pečiva se neuvádí);
 • doplňkový povinný údaj ve smyslu čl. 10 odst. 1 nařízení (např. „se sladidlem“).

Je zřejmé, že u nebaleného pečiva z tohoto výčtu přicházejí jen některé údaje. Tyto údaje budou deklarovány přímo u nebalených potravin nabízených k prodeji spotřebiteli v jejich těsné blízkosti např. u cenovky.

 

blízkosti místa nabízení k prodeji musí být u nebalených potravin uveden

 • datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti (tyto údaje lze uvést pouze na etiketě potraviny zabalené na přání / žádost spotřebitele);
 • údaj o přítomnosti alergenů způsobem podle nařízení;
 • další údaj, stanoví-li tak právní předpis.

Tyto údaje budou uváděny v prostoru, který zahrnuje např. prodejní pult a jeho blízké okolí. Údaje se viditelně a čitelně zpřístupní pro spotřebitele. Nebude stačit informace typu „Informace o alergenech získáte u obsluhy“, ale konkrétní výrobek s konkrétním alergenem. Tyto informace se mohou umístit např. na vitrínu obslužného úseku, vedle obslužného nebo samoobslužného úseku formou katalogů nebo zalaminovaných textů, elektronickým pultíkem nebo velkou tabulí.

 

Na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou zpřístupněny musí být

 • seznam složek a
 • množství zdůrazněné složky (viz. výše QUID).

Tyto informace musí být konečnému spotřebiteli sděleny v okamžiku jejich vyžádání (např. osobním sdělením od obsluhy obslužného prodeje). Informaci o seznamu složek (složení) a množství zdůrazněné složky (např. v názvu potraviny) lze spotřebiteli sdělit nebo jinou formou zpřístupnit. Za tuto jinou formu se považuje způsob předání informace podle předchozího bodu, tj. doplnit tyto údaje způsoby výše uvedenými.

 

V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že zákon o potravinách nestanoví, že by u nebaleného pečiva mělo být uváděno čisté množství. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, přepočet na měrnou jednotku také nevyžaduje. Naopak, podle § 13 odst. 6 tohoto zákona lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo do odpovídá povaze výrobku, např. 1 kus. Pro spotřebitele však dobrovolné uvedení množství konkrétního pekařského výrobku bude mít nesporně zásadní význam při jeho rozhodování, jaký výrobek si koupí.

 

Výživové údaje

 

Krátce si ještě zopakujme některé základní informace pro uvádění výživových údajů, protože i jich se týkají vysloveně některé „fámy“:

→      na nebalených potravinách není předně povinné je uvádět;

→      výživové údaje se povinně uvádí pouze na balených potravinách, a to nejpozději po ukončení prodlouženého přechodného období 13. prosince 2016 (vraťme se o krok zpět v textu - ani novela zákona o potravinách nestanoví, že by u nebaleného pečiva bylo nutné tyto údaje uvádět);

→      pokud je chce provozovatel potravinářského podniku uvést na nebalené potravině, pak lze obsah výživových údajů omezit na údaje o energetické hodnotě nebo na údaje o energetické hodnotě a o obsahu tuků, nasycených mastných kyselin, cukrů a soli;

→      výživové údaje se uvádí v pořadí, v jakém jsou stanoveny v nařízení, a v tabulce s přiřazenými číselnými hodnotami (při nedostatku místa je lze uvést v řadě za sebou);

→      živiny se pojmenovávají přesně podle nařízení (nepřipouští se žádná lidová tvořivost), přičemž u označení „energetická hodnota“ bude akceptováno i označení „energie“;

→      pravidla pro zaokrouhlování a možné odchylky stanoví dokument Evropské komise, který je v českém jazyce dostupný zde: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_cs.pdf.

Autor: Markéta Chýlková, Potravinářská komora ČR

Ke stažení

nebalene_potraviny_PK manual.pdf PDF 22.10.2019 1.18 MB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard